Modlitby matek

Společenství MODLITBY MATEK  


V Zubří se scházíme pravidelně co 14 dní ve čtvrtek od 17:30h na faře (viz rozpis bohoslužeb).

Ve Vidči se scházíme na faře pravidelně co 14 dní v úterý v počtu pět až osm matek.

Společně se modlíme za své děti, vnoučata i za další lidi, které máme svěřeny - manžely, kmotřence, kněze, za naše rodiny i rodinu farní. Setkání má svůj základní řád - modlíme se 9 modliteb podle brožurky MM. Nejprve žádáme Ducha Svatého o vedení v modlitbě, poté je modlitba za ochranu, za odpuštění, za jednotu a o spojení s ostatními skupinkami matek..., takto připraveny si přečteme Boží Slovo. Hlavní myšlenkou Modliteb matek je odevzdávat své děti, své blízké i samy sebe do rukou Božích. Učíme se této odevzdanosti v modlitbě chval, díků i proseb. Sedíme okolo stolu, na kterém je kříž, Písmo svaté a hořící svíce. Uvědomujeme si, že děti nejsou naším vlastnictvím, ale velikým darem, který nám Bůh svěřil do opatrování. Papírová kolečka se jmény našich dětí odevzdáváme do košíčku, který symbolizuje Boží náruč. Víme, že Pán může vstoupit do života našich dětí a doplnit to, co jsme zanedbaly, narovnat vztahy, uzdravovat zranění. Našimi modlitbami a oběťmi otvíráme Pánu dveře a zveme Ho do všech situací, které v rodinách prožíváme. Po předání dětí se společně pomodlíme Otčenáš a Zdrávas Maria a poté ukončujeme setkání.

Jsme modlitební společenství a nabízíme možnost modlit se i za vaše potřeby, hlavně za vaše děti pokud prožívají nějaké problémy, a proto jsme si dovolily umístit vzadu v kostele krabičku a bloček, abyste mohli kdokoli z vás, kdo bude chtít, vložit do krabičky prosbu nebo úmysl, za který by chtěl, aby se naše skupinka modlila. Lístky pak po pondělní mši sv. vybírá vedoucí naší skupinky Ludmila Pupíková.

Kontaktní osoby z farnosti Zubří:
Ludmila Pupíková, mobil 728 981 169
Radmila Kolečková, mobil 776 072 876

Kontaktní osoba ve Vidči je Kateřina Němcová, mobil 734 871 944

Hnutí Modlitby matek (MM)

Kdo má zájem ochránit a přivést k Bohu své děti, kdo touží po tom, aby děti byly takové, jaké je Bůh chtěl mít, je zván zapojit se do modlitebního hnutí, které se pod tímto názvem rozšířilo do více než 80 zemí světa a zaznamenalo mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

Jelikož v Zubří i ve Vidči je pouze po jedné skupince modlících se matek a možná jsou maminky, které by se rády zapojily a utvořily svoji skupinku, uvádíme pár vstupních informací.

MM byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika Williamsová a její švagrová Sandra, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti.

MM jsou spojené s jednoduchostí. K vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je osm. Do MM se mohou zapojit všechny ženy, které mají v srdci místo pro děti jak skutečné, tak duchovní. Jediné, co je potřeba, je držet se jednoduchých rad napsaných v brožurce a používat modlitby tam napsané. To nás spojuje po celém světě a připravuje naše srdce na chvíli, kdy nabízíme svoje děti Ježíši Kristu. Pokaždé je setkání trochu jiné, pokud upřímně prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání. On zná potřeby každé z nás.

Máme přísnou zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím.

Radíme matkám, které uvažují o založení skupinky, aby nejdřív požádaly Pána, aby si to vzal na starost. Nejlepší cesta je modlit se k Pánu každý den po celý měsíc, aby se toho ujal a aby poslal matky, které se mají připojit.

Pokud utvoříte skupinku, spojte se prosím s koordinátorkou hnutí, která vás přivítá, poradí vám, zašle vám brožurky k modlení, bude vám posílat zpravodaje, které informují o nových skupinkách, dozvíte se z nich, jak žijí maminky v našem hnutí, kde se můžete sejít (národní setkání, duchovní obnovy, diecézní setkání, modlitební tridua, poutě, svědectví o vyslyšeních), ale především si můžete uvědomit vzájemné spojení v modlitbě.

Koordinátorkou hnutí je:
Markéta Klímová, mobil 774 618 822
Kontaktní adresa: Hnutí Modlitby matek, P.O. BOX 400, 602 00 Brno 2
Pro osobní setkání: Brno, Kozí 8 (po předchozí domluvě)
e-mail: hnuti-mm@email.cz; https://www.modlitbymatek.cz

Duchovní rádce hnutí:
O. Šebestián Pavel Smrčina OFM,
Františkánský klášter Moravská Třebová, 571 01,
tel.: 731 600 088

V nejbližším okolí jsou aktivní skupinky Modliteb matek a Modliteb otců v Rožnově pod Radhoštěm, kde několikrát do roka uskutečňují společné třídenní modlitební triduum, otevřené pro každého.

"Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů - uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem a láskou...Stačí, abychom přišly k němu a nabraly si z nich." - říká Růžena Fialová, první dlouholetá koordinátorka hnutí.

Do České republiky přijela zakladatelka hnutí paní Veronika Wiliamsová poprvé v listopadu 1996. Veřejnosti se pak Modlitby matek představily na celonárodním setkání zástupců laických hnutí a komunit na Velehradě v roce 1999 a později obdržely dekret a schválení České biskupské konference pro oficiální působení u nás.

Kdo se chce dovědět více, zde je odkaz na rozhovor s p. Růženkou Fialovou:

https://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=998

Modlitba matky
Milý Pane, přicházím do tvého domu
velebit tvé svaté jméno.
Dej, ať si navždy pamatuji radost,
kterou jsi mi dal v době soužení.
Naučil jsi mě, abych svým dětem nepřipomínala jejich chyby,
naučil jsi mě vroucně obejmout ty, kdo křičí v bolestech.
Otevřel jsi mi srdce, abych je mohla přijmout v lásce.
Chci chránit všechno tvé, co je v nich,
všechno dětské v dětech,
a čisté v lidech;
svýma rukama, úsměvem, objetím.
Toužím vytvořit ty nejlepší podmínky pro děti a všechny kolem sebe,
chci přijmout to, co nemohu změnit.
Chci se radovat z toho, co mám.
Chci být vždy tobě nablízku,
abych mohla pozorně sledovat kroky tvé Matky.

Nebeský Otče, učiň ze mne lepší matku...
Nauč mne chápat moje děti,
naslouchat trpělivě tomu, co musí povědět
a s láskou odpovídat na všechny jejich otázky.
Chraň mne toho,
Abych je přerušovala nebo jim oponovala.
Dej, aby jsem k nim byla tak vlídná,
jak by ony měly být ke mně.
Nedopusť, abych se někdy smála jejich chybám,
anebo se uchýlila k zahanbování či zesměšňování, když se mi znelíbí jejich jednání.
Ať je nikdy netrestám pro vlastní sobecké uspokojení,
anebo abych ukázala svoji moc.
Ať jich nevystavím pokušení lhát nebo krást.
Stále mně usměrňuj, abych jim každým slovem a skutkem ukazovala,
že čestnost přináší štěstí.
Prosím tě, uzdrav mne z mého lakomství.
A když nebudu ve své kůži,
pomáhej mi, můj Pane, raději mlčet.
Ať si vždy uvědomím, že moje děti jsou děti,
a že bych tedy neměla od nich očekávat názory dospělých.
Dej, ať je neokrádám o možnost vyhovět sobě samým a činit vlastní rozhodnutí.
Obdaruj mne moudrostí,
abych jim vyhověla ve všech jejich rozumných požadavcích
a odvahu odepřít jim privilegia, které by jim uškodily.
Učiň mně spravedlivou, pravdivou a laskavou.
Můj Pane, dej, aby si mne moje děti vážily,
milovaly mne a napodobovaly mne,
tak jako já miluji a napodobuji Tebe.

Amen.

                                                                                                             Abigail Van Buren (1918), "Dear Abby“