Ohlášky Vidče

Ohlášky Vidče - 18.02.2018

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.
 • Na potřeby farnosti se vybralo 4. února 2018 celkem 6.361 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Ustavující zasedání Ekonomické rady se bude konat ve čtvrtek 22. února 2018 po mši v 18h.

Ohlášky Vidče - 11.02.2018

 • Při volbách do poloviny Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče v neděli 4. února 2018 byli zvoleni: Petr Kopecký, Jindřich Faksa a Alena Sušňová. K nim se připojují členové jmenovaní přímo duchovním správcem: Věru Kubějovou, Kateřinu Němcovou a Simonu Kopeckou. Všichni členové nové pastorační i ekonomické rady budou uvedeni dnes do úřadu.
 • Dnes je poslední možnost přihlásit na farní pouť do Itálie. Přihlášky jsou u výstupu z kostela.
 • Popeleční středa je dnem přísného postu: dospělý zdravý katolík je vázán postem od masa a postem újmy (nanejvýš jednou se dosyta najíst).
 • Drazí bratři a sestry, jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a pronásledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme přitom lepší než ti, kteří strádají. Ba nadstandardním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí, kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně zaplaceno, nebo máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi. Proto neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světě. Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli Bohu i své bolesti. S vděčností za vaši ochotu přidat se ke splnění prosby Svatého otce každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan Graubner.

Volby do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče (4. února 2018)

Při volbách do poloviny Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče v neděli 4. února 2018 byli zvoleni: Petr Kopecký, Jindřich Faksa a Alena Sušňová.

Všichni členové nové pastorační rady budou uvedeni do úřadu při bohoslužbě 11. února 2018 v 9:30.

Ohlášky Vidče - 04.02.2018

 • Zveme na přednášku Pavla Hoška s názvem Význam exilu v židovské tradici. Koná se 7. února 2018 v prostorách freskového sálu Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.
 • Charita Valašské Meziříčí opět nabízí možnost zapojit se do sbírky Postní almužna. Pokladničky si můžete vzít v kostele a během doby postní do ní spořit finance za věci, které si sami odřeknete. Všímejte si také, kdo potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají o pomoc požádat. Napište jejich jméno a adresu, případně návrh, jak jim pomoci a dejte to spolu s ušetřenými penězi do kasičky. Postní almužna má pomáhat lidem ve vašem okolí. Charita pak ve spolupráci s farností tyto návrhy posoudí a zajistí pomoc z výtěžku Postní almužny.
 • Jak již bylo oznámeno, v pátek 9. února 2018 se uskuteční od 18:30 na faře v Zubří setkání s dětmi, které poprvé mají letos přistoupit ke svatému přijímání, a s jejich rodiči.
 • Příští sobotu, tj. 10. února 2018, mají biřmovanci sraz na videčské faře v 9h. Pojedeme na výlet do Velké Lhoty.

Jmenovaní členové do obnovené Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče - 21. února 2018

Na základě Stanov pro pastorační rady olomoucké arcidiecéze jmenuje duchovní správce polovinu pastorační rady a své jmenování zveřejní ještě před volbou její druhé poloviny.

Jmenuji do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče:

Věru Kubějovou, Kateřinu Němcovou a Simonu Kopeckou.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé pastorační radě.

P. Pavel Hödl, administrátor

Jmenování nové Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Vidče - 4. února 2018

Na základě Stanov pro ekonomické rady olomoucké arcidiecéze jmenuji na další funkční období do Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Vidče:

Pavla Kuběju, Stanislava Pernického, Zdeňka Fryšaru, Miroslava Lacinu a Vladimíra Neráda.

Šestého člena do této rady vyšle na svém prvním zasedání obnovená Pastorační rada Římskokatolické farnosti Vidče.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé ekonomické radě.

P. Pavel Hödl, administrátor

Ohlášky Vidče - 28.01.2018

 • V pondělí 29. ledna 2018 se budou odstrojovat ve farním kostele stromečky a uklízet betlém. Ochotní zájemci domluvte se s paní Fryšarovou.
 • Na potřeby farnosti se vybralo v neděli 14. ledna 2017 celkem 9.537 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Na svátek Uvedení Páně do chrámu si můžete přinést do kostela, chcete-li, vlastní hromničky.
 • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V tomto týdnu jsou ještě dva volné mešní úmysly.

Ohlášky Vidče - 14.01.2018

 • Během dovolené otce Pavla obracejte se v naléhavých případech na farní úřad ve Valašské Bystřici (tel.: 731 154 250).
 • Modleme se za jednotu mezi křesťany.
 • U východu jsou přihlášky na farní pouť do Říma.
 • V neděli 4. února 2018 se budou konat volby do nové pastorační rady. Do neděle 28. ledna 2018 prosím podávejte jmenovité návrhy na její složení.
 • 4. února bude zveřejněno nové jmenování do ekonomické rady naší farnosti. Do tohoto orgánu se totiž na základě stanov nevolí, ale statutár jmenuje podle vlastního uvážení.
 • Tříkrálová sbírka vynesla letos ve Vidči 85.525 Kč. Dárcům charita děkuje!

Ohlášky Vidče - 07.01.2018

 • Paní Fryšarová shromažďuje v tomto týdnu příspěvky na Proglas a na TV Noe.
 • Příští nedělní mši slouží otec Vojtěch Kološ. Otec Pavel totiž pobírá od 14. ledna dovolenou.
 • Nezapomeňte vyjádřit svůj názor v prezidentských volbách.
 • V sobotu 13. ledna se koná od 8h na videčské faře setkání s našimi biřmovanci.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Vidče - 31.12.2017

 • Upozorňuji na volné mešní úmysly v tomto týdnu.
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna je zasvěceným svátkem. Je tedy spojen s povinnou účastí na mši svaté a svátečním klidem.
 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • O slavnosti Zjevení Páně biskupové doporučují zúčastnit se mše svaté.

Ohlášky Vidče - 17.12.2017

 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 3. prosince 2017 vynesla celkem 7.845 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Ve čtvrtek se koná předvánoční zpovídání. Ve zpovědní místnosti bude přítomen P. Jan Vláčil od 16h.
 • Po mši ve čtvrtek je mládež zvána na faru na herní večer.
 • Dnes se zpovídá od 15 do 18h v Rožnově.
 • Úmysly na dvě mše svaté 24. prosince 2017 nejsou dosud zadány.
 • Naléhavě připomínám, že katolík je povinen zúčastnit se mše svaté o 4. neděli adventní, která letos připadá na Štědrý den. Účastí na půlnoční mši se nenahrazuje tato povinnost.
 • Současně je katolík povinen účastnit se mše svaté o slavnosti Narození Páně 25. prosinec, anebo v předvečer 24. prosince!

Ohlášky Vidče - 10.12.2017

 • O možnostech k předvánoční zpovědi se můžete informovat buď na webových stránkách naší farnosti, nebo na nástěnce.
 • Po čtvrtečních rorátech jsme zváni na snídani na videčskou faru.

Ohlášky Vidče - 03.12.2017

 • Po čtvrteční mši svaté se koná na videčské faře herní večer. Mládežníci, přijďte v hojné míře.
 • O slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny hříchu dědičného, doporučují naši biskupové věřícím, aby se zúčastnili mše svaté.

Ohlášky Vidče - 26.11.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V pátek se koná v 16h v naší obci rozsvěcení vánočního stromku.
 • Příští sobotu, tj. 2. prosince, se setkají na videčské faře biřmovanci v 15h.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • zapisování mešních intencí

Ohlášky Vidče - 19.11.2017

 • Od čtvrtku do neděle probíhá na Krásné samotě duchovní obnova formou cursilla pro naše biřmovance. Z toho důvodu je dřívější hodina čtvrteční mše svaté. Prosíme o modlitbu za naše mladé.

Ohlášky Vidče - 12.11.2017

 • Sbírka na charitu vynesla v neděli 5. listopadu 2017 - 7.876 Kč. Pán Bůh zaplať! Celá částka byla převedena na příslušný účet.
 • V sobotu slavíme ve Vidči adorační den. Zapojte se do adoračních služeb, jednak ze zbožnosti, ale i z důvodů bezpečnosti našeho farního kostela. Děkuji!
 • Biřmovanci v sobotu 18. listopadu mají schůzku. Začátek je mše svatá v 9:30.

Ohlášky Vidče - 05.11.2017

 • Od pátečního večera do soboty odpoledne bude otec Pavel v Kroměříži s děvčaty od 10 do 13 let u sester Sv. Kříže.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Vidče - 29.10.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Sbírka na misie vynesla 11.438 Kč. Celá částka byla odeslána na účet Papežského misijního díla. Pán Bůh zaplať!
 • Příští neděli se koná sbírka na charitu.
 • Od neděle 17. do soboty 23. června pořádá naše farnost poutní zájezd do Padovy, Říma a San Giovanni Rotondo. Závazně se zapisujte v sakristii.
 • Mezi krásné projevy všeobecného či královského kněžství, na němž má každý pokřtěný podíl, patří i to, že smí přinášet obětní dary chleba a vína k oltáři. Jedna maličká hostie vložená před bohoslužbou do pateny nezastupuje jen mě samotného, ale v ideálním případě kohokoli z účastníků mše svaté. Tvoříme díky Duchu svatému v Kristu Pánu jedno tělo, jako je jeden chléb složen z mnoha rozemletých zrn. Praktický pokyn: nevkládejte do obětní misky více než jednu hostii za osobu. Promění-li si při každé mši svaté větší množství hostií, musejí se uložit do ciboria ve svatostánku, které má ovšem omezenou kapacitu. Děkuji za pochopení.

Ohlášky Vidče - 8. až 29. října 2017

 • V sobotu 14. října 2017 se koná v Olomouci svěcení dvou nových pomocných biskupů.
 • Od čtvrtku 12. do soboty 21. října je otec Pavel s farníky na pouti ve Fatimě. Výuka náboženství ve 3., 4. a 5. třídě, jakož i na druhém stupni je v uvedených dnech zrušena. Prvňáci a druháci se učí jako obvykle.
 • V naléhavých případech se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (Tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli dochází ke změně letního času na středoevropský (hodinové ručičky se vrátí o hodinu zpět).
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získávat, za obvyklých podmínek, plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, a to při návštěvě hřbitova.
 • V neděli 15. října 2017 se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V pátek 6. října 2017 proběhlo převzetí hotových zrestaurovaných dveří do farního kostela. Tato druhá etapa stála 92.070 Kč, z toho Obec Vidče přiznala 60.000 Kč. V příštím roce se budou restaurovat kamenná ostění, na která už je vypracován projekt, provedena soutěž a vydáno závazné stanovisko.
 • Proběhla revize a oprava zvonů na farním kostele. Bylo zprovozněno i odbíjení. Celková cena: 15.557 Kč.
 • V neděli 22. října 2017 se bude konat sbírka na misie.
 • Ve čtvrtek 26. října 2017 se bude při mši svaté v 17h udílet pomazání nemocných. Zájemci se i nadále mohou zapisovat v sakristii.
 • V sobotu 28. října 2017 se poprvé setkají naši biřmovanci na faře ve Vidči, a to v 9h.

Ohlášky Vidče - 01.10.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Vstupujeme do měsíce října, kdy nás matka Církev vybízí ke zbožné modlitbě svatého růžence.
 • Od pátku do neděle jsem s naší a zuberskou scholou na výletě v Bojkovicích. Nedělní zástup zajišťuje pan farář z Bojkovic P. Jiří Změlík.
 • Tuto ani příští neděli se večerní modlitba v kostele nekoná.

Ohlášky Vidče - 24.09.2017

 • O slavnosti sv. Václava doporučují biskupové Čech a Moravy věřícím, aby se zúčastnili mše svaté. Tentýž den si připomínáme 25 let od jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Také jde o den modliteb za kněžská povolání.
 • Od pátku do neděle jsem služebně mimo farnost. Příští neděli zastupuje na mších svatých P. František Dobeš.
 • V sobotu 14. října se v olomouckém dómě koná svěcení dvou nových pomocných biskupů. Kdo by se chtěl přidat do autobusu k zašovským farníkům, ať se přihlásí v sakristii. 

Ohlášky Vidče - 17.09.2017

 • Ve čtvrtek 21. září svolávám Ekonomickou radu naší farnosti na faru od 17:45.
 • Ve čtvrtek 21. září svolávám Pastorační radu naší farnosti na faru od 18:45.

Výuka náboženství na ZŠ Vidče ve školním roce 2017/2018 - aktualizace

Na základní škole Vidče se bude vyučovat náboženství ve školním roce 2017/2018 takto:

- První a druhou třídu bude učit paní Mgr. Eva Borovičková v úterý od 11:30.

- Třetí třídu budu učit já ve středu od 12:30.

- Také čtvrtou třídu s pátou budu učit letos já ve středu od 13:30.

- Druhý stupeň budu učit pravděpodobně jako loni, tj. v pátek od 13:30. To bude ještě potvrzeno.

Učebny budou upřesněny. Začínáme od 18. září 2017!

Ohlášky Vidče - 03.09.2017

 • Všechny farníky zvu na sobotní duchovní obnovu do Zubří, kterou povede farář Církve českobratrské evangelické z Valašského Meziříčí Mgr. Daniel Heller. Mši svatou budu slavit v 7:45. Po ní pronese náš milý host první promluvu pod názvem: Jaké plody přinesla reformace? Já budu následně zpovídat ve zpovědní místnosti, Daniel Heller bude připraven v sakristii k osobním rozhovorům. Druhá duchovní promluva je naplánována na 10h a bude pojednávat o tom, jak Písmo svaté proměňuje naše mezilidské vztahy. Následně bude vystavena velebná svátost k tiché adoraci, od 11:30 ji budu doprovázet slovem.
 • Kdo by toužil se ke mně přidat na pouť k Panně Marii Bolestné v Jívové (u Šternberka), v pátek 15. září, ať to laskavě sdělí v sakristii.

Ohlášky Vidče - 20.08.2017

 • Při sbírce na potřeby kostela o svátku Proměnění Páně 6. srpna se vybralo celkem 7.734 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 21. srpna do soboty 26. srpna pobírá otec Pavel dovolenou. V naléhavých případech se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (tel.: 731 154 250).
 • Ve čtvrtek 31. srpna a pátek 1. září navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu farníky, aby se zúčastnili pouti na Radhošť v sobotu 2. září 2017.
 • Rodiče, nezapomeňte přihlásit školáky do výuky náboženství v novém školním roce.

Ohlášky Vidče - 30.07.2017

 • V úterý odjíždíme na Svatý Hostýn. Autobus pojede od Horního konce v 7h.
 • Ve čtvrtek odpoledne budu navštěvovat naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V kostele je možná zakoupit si videčské oplatky. 1 ks stojí 35 Kč.

Ohlášky Vidče - 23.07.2017

 • V kostele lze zakoupit další videčské oplatky. Cena za kus je 35 Kč.

Ohlášky Vidče - 16.07.2017

 • V sobotu 22. července 2017 se uskuteční na farním dvoře ve Vidči farní den. Začátek je v 15h. Srdečně zvu širokou veřejnost.

Ohlášky Vidče - 09.07.2017

 • Skupina našich ministrantů odjíždí příští neděli na čtyřdenní putovní tábor do Prahy. Vlak zastavuje ve Stříteži ve 14:54.
 • Na potřeby kostela se 2. července 2017 vybralo 8.425 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Pro olomouckou arcidiecézi byli jmenováni dva noví pomocní biskupové: Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, kancléř kurie.
 • Už nyní se můžete zapisovat v sakristii na pouť nemocných na Svatý Hostýn, která se uskuteční v úterý 1. srpna.

Ohlášky Vidče - 25.06.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu naše farníky na fatimskou pobožnost se zasvěcením Panně Marii, u příležitosti jubilea zjevení v Portugalsku.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Vidče - 18.06.2017

 • Oznamuji, že ve čtvrtek 22. června 2017 od 14:30 do 15:30 se budou na videčské faře zapisovat úmysly na mše svaté v druhém pololetí.

Ohlášky Vidče - 11.06.2017

 • V tomto týdnu ukončíme výuku náboženství na místní škole.
 • Zájemce o svaté biřmování ať se přihlásí v sakristii!

Ohlášky Vidče - 04.06.2017

 • Sobotní pouť za nová kněžská a řeholní povolání našeho děkanátu: V autobusu je ještě několik volných míst; bude projíždět zastávkami od horního konce od 14:15. Cena za dospělou osobu je 150 Kč.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby kostela; před několika dny jsme pořídili nové mikrofony v kněžišti.

Ohlášky Vidče - 28.05.2017

 • Ve čtvrtek od 17:45 se koná ve videčském kostele nácvik na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti, jež přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • O slavnosti Seslání Ducha svatého se koná první svaté přijímání.
 • Ve čtvrtek navštívím se svatými svátostmi naše nemocné.
 • Zájemci o svátost biřmování nechť se zapíší do jmenovitého seznamu u východu z kostela.

Ohlášky Vidče - 21.05.2017

 • Všimněte si, že mše svatá nebude v tomto týdnu slavena ve čtvrtek, ale ve středu. Důvody jsou služební, jako adorační den ve Starém Zubří.
 • Dnes ve farním kostele v Zubří od 16h - koncert zuberské malé schóly a hostí.
 • Protože se koná v sobotu 10. června 2017 na Svatém Hostýně děkanátní pouť za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání, prosíme poutníky, aby se zapsali do seznamu v sakristii, nejpozději do příští neděle, abychom mohli zajistit se zašovskou farností odpovídající zájezdní autobus.

Ohlášky Vidče - 07.05.2017

 • Ve čtvrtek mše svatá odpadá, protože otec Pavel vede cursillo na Gruni ve Starých Hamrech.
 • Příští neděli zastupuje na mších svatých P. Bohumír Vitásek.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Májové pobožnosti se konají jako obvykle.

Ohlášky Vidče - 30.04.2017

 • Ve čtvrtek v odpoledních hodinách navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Po čtvrteční mši svaté jsou zváni mládežníci i děti na faru ke společenským hrám.
 • Příští neděli bude zastupovat na mši svaté P. Ján Rimbala, duchovní správce z Branek.
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo celkem 10.189 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Vidče - 23.04.2017

 • Na Svatou zem se vybralo 11.218 Kč. Pán Bůh zaplať. Celá částka byla převedena na příslušný účet.
 • Od pondělí 24. dubna do pondělí1. května 2017 pobírá otec Pavel dovolenou. Z toho důvodu dochází k výrazným úpravám v pořadu bohoslužeb. S neodkladnými záležitostmi se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové.

Ohlášky Vidče - 16.04.2017

 • O Květné neděli zesnul v Kroměříži bývalý generální vikář naší arcidiecéze a papežský prelát Erich Pepřík. Pohřeb se uskuteční v úterý 18. dubna 2017 v olomoucké katedrále od 10h.

Ohlášky Vidče - 09.04.2017

 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Dary v pokladničkách u Božího hrobu jsou určeny na křesťany ve Svaté zemi.
 • V neděli 16. dubna 2017 se koná sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Ohlášky Vidče - 02.04.2017

 • Po dnešní křížové cestě se koná na faře setkání pro mládež.
 • Ve čtvrtek navštívím jako obvykle nemocné.
 • Zvu k velikonoční zpovědi. Kromě příležitosti v samotné Vidči ve čtvrtek od 16h (zpovídá otec Pavel a otec Jan Vláčil) budou zpovídat v pátek v Zubří P. Petr Dujka a P. Pavel Hödl od 17h; v sobotu dopoledne ve Valašském Meziříčí zpovídá více zpovědníků a od 16h téhož dne v Zubří také více kněží; o Květné neděli se od 15 do 18h zpovídá v Rožnově za účasti mnoha zpovědníků.

Ohlášky Vidče - 26.03.2017

 • Příští neděli 2. dubna si připomeneme 12 let od zesnutí svatého papeže Jana Pavla II.
 • V pondělí 27. března 2017 se koná od 18h společné zasedání farních rad v Zašové.
 • Ve středu 29. března 2017 promluví v Zubří od 17h otec Pavel pro veřejnost o Velikonocích.
 • V pátek 31. března 2017 se bude při mši svaté v Zubří v 17:30 konat katecheze pro děti chystající se k prvním svatému přijímání o svaté zpovědi.
 • V sobotu 1. dubna 2017 se ve Zlíně koná arcidiecézní setkání mládeže.
 • Příští neděli se pořádá sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Vidče - 19.03.2017

 • I když není slavnost sv. Josefa na území moravské provincie zasvěceným svátkem, naši biskupové doporučují věřícím účast na mši svaté.
 • V sobotu se koná den modliteb za úctu k počatému životu.
 • Jménem České křesťanské akademie zvu na přednášku do Rožnova na přednášku P. Miroslava Herolda o Historii a současnosti jezuitského řádu. Více na plakátku. Přednášející bude slavit o slavnosti Zvěstování Páně mši sv. ve starozuberské kapli od 9:30.
 • Upozorňují rodiče dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání, že v pátek bude při mši svaté katecheze o desateru.

Ohlášky Vidče - 26.02.2017

 • Popeleční středa je dnem závazného přísného postu, zdravý a dospělý římský katolík je povinen se toho dne zdržet masitých pokrmů a smí se pouze jednou za den dosyta najíst.
 • Sbírka na svatopetrský haléř vynesla 5.564 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Nemocné navštívím výjimečně o Popeleční středě v odpoledních hodinách.
 • Papírové pokladničky k postní almužně 2017 jsou připraveny u východu z kostela.

Ohlášky Vidče - 19.02.2017

 • Rodičům dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, připomínám, že se zítra na faře v Zubří uskuteční od 18:30 beseda.
 • Příští neděli budou našemu farnímu společenství při mši představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Spasitele.

Ohlášky Vidče - 12.02.2017

 • Protože otec Pavel pobírá dovolenou - bude na exerciciích -, všednodenní bohoslužby se ruší. S případnými naléhavými požadavky se laskavě obracejte na P. Jiřího Poláška, faráře v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra, z níž Svatý Otec podporuje přímé humanitární projekty na celém světě.
 • Doporučuji hlavně rodičům sobotní poutavou besedu s P. Lukášem Engelmannem o Specificích výchovy muže a ženy. Pro více informací viz lištu "Aktuálně".

Ohlášky Vidče - 05.03.2017

Pastorační rada se sejde ve čtvrtek 9. března 2017 po mši sv. v 17:45 na videčské faře.

Ekononomická rada se sejde ve čtvrtek 16. března 2017 po mši sv. v 17:45 na videčské faře.

Ohlášky Vidče - 29.01.2017

 • Ve čtvrtek budu navštěvovat od 12:30 do 14:30 nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se ve Valašském Meziříčí koná mariánské odpoledne, jehož se zúčastní pan farář     z Medžugorje.

Ohlášky Vidče - 22.01.2017

 • Centrum pro rodinu opakovaně připomíná svým členům ve Vidči, aby uhradili svůj poplatek.
 • Koledníci z tříkrálové sbírky jsou zváni za odměnu za svou službu do rožnovského kina na promítání filmu Zootropolis, jež se uskuteční v sobotu 28. ledna v 10 a 15h.
 • Příští neděli bude celebrovat mši svatou P. Jan Vláčil od 10:30!
 • Arcibiskupství olomoucké vypisuje výběrové řízení na pozice "finanční účetní" a "finanční a rozpočtový analytik". Inzerát je na webu arcibiskupství.
 • Protože se blíží termín podání přihlášek do Arcibiskupského kněžského semináře, vybízím svobodné muže s maturitou, kteří zatoužili po kněžském povolání, aby se u mě přihlásili.

Ohlášky Vidče - 15.01.2017

 • Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se uskuteční od 17:30 obvyklá ekumenická pobožnost v evangelickém kostele v Rožnově.

Ohlášky Vidče - 01.01.2017

 • O prvním čtvrtku navštívím naše mocné se svatými svátostmi.

Úkony duchovní správy za rok 2016 - Vidče

Ohlášky Vidče - 11.12.2016

 • Kvůli odpolednímu předvánočnímu zpovídání je nutno přeložit ranní mši sv. rorátní na večer. Hostujícím zpovědníkem bude P. Jan Vláčil. Poté jsou děti a mládež zvány na faru k večeři a ke hře.
 • Ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat v sobotu 17. prosince 2016 od 8h do 11h, v Zubří od 16:30 do 18h; v neděli v Rožnově od 15 do 18h. Srdečně vás zvu ke svátosti smíření.
 • Členové našeho děkanátního Centra pro rodinu jsou laskavě žádáni, aby prostřednictvím otce Pavla složili pravidelný roční příspěvek, pokud tak již neučinili dříve. Částka činí na osobu 100 Kč.

Ohlášky Vidče - 03.12.2016

 • Roráty tento týden odpadají, kvůli slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Děti, budete vítány na večerní mši. To platí i pro dospělé, neboť tato slavnost patří ve všeobecné církvi k zasvěceným, na Moravě k doporučeným. 

Ohlášky Vidče - 27.11.2016

 • Nepřehlédněte změny v pořadu bohoslužeb s ohledem na rorátní mše a následující snídani pro děti.
 • O příští neděli by nás měl v kostele po mši svaté navštívit sv. Mikuláš.
 • ČKA pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na přednášku Doc. Dr. Michala Altrichtra "Duchovní život Karla IV.". Bude se konat 1. prosince 2016 v 17h ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.
 • Olomoucké Centrum pro rodinu pořádá v adventu zajímavé akce: duchovní obnovy pro manžele, kurz o výchově dětí a teenagerů, seminář o vztazích mezi sourozenci, malou pouť za velké věci, setkání žen v obtížných situacích či manželské večery. Hodný pozornosti je také program pro rodiče, jimž zemřelo dítě. Více informaci na stránkách www.rodinnyzivot.cz.
 • Další zajímavé novinky k akcím naší děkanátní mládeže, jako kavárnička s otcem Petrem Káňou 11. prosince 2016, jsou ve vývěsce.
 • Naše děkanátní centrum pro rodinu pořádá duchovní obnovu. Více informací na plakátku.
 • Ve čtvrtek ráno a dopoledne navštívím nemocné se svatými svátostmi.

Ohlášky Vidče - 13.11.2016 (33. neděle v liturgickém mezidobí)

 • Protože se v pátek koná adorační den, prosím bohabojné farníky, aby se se přišly poklonit svátostnému Spasiteli a prosit za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání pro tuto arcidiecézi. Z bezpečnostních důvodů je nutno, aby po celou dobu v kostele někdo byl. Zapište se laskavě do adoračních stráží, alespoň na půl hodinky. Děkuji.
 • Dnes od 16h účinkuje ve farním kostele v Zubří valašskomeziříčská schóla.
 • Upozorňuji na změny v pořadu bohoslužeb, k nimž se přistoupilo kvůli čtvrtečnímu ministrantskému výletu a pátečnímu adoračnímu dnu ve Vidči.
 • Zítra uvítáme v zuberském farním kostele putovní sošku Panny Marie Fatimské. Od 16:30 se bude modlit sv. růženec; poté bude účastníkům přiblíženo, kterak probíhá oslava fatimského jubilea v naší vlasti. Od 17:30 bude obětována mše sv.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 jede otec Pavel s ministranty na výlet do Šumvaldu na svěcení obnovených varhan.
 • Zvu všechny farníky na naši kateřinskou zábavu. Vstupné je 80 Kč. Přichystána je i tombola. Hrát budou Horňané.
 • V sobotu 19. listopadu 2016 vystoupí od 18h v zuberském klubu pan Svěcený. Vstupné je 250 Kč.
 • V neděli 20. listopadu 2016, o slavnosti Ježíše Krista Krále, zvu všechny farníky na písňový a dramatický pořad Za nebeskou branou II. Od sv. Máří do Tří králů, který začíná ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří ve 14:30. Účinkují sólisté chrámové sboru ze Štramberku s kvartetem Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberku a soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Děkujeme za dobrovolné příspěvky určené na pořádání tohoto hodnotného uměleckého vystoupení.
 • Hospic na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékaře. Více informací na plakátku.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na dvě podzimní besedy: Dne 18. listopadu 2016 v 8h se ve Valašském Meziříčí v Muzejním a galerijním centrum zámku Žerotínů koná Beseda o aktuálním stavu naší společnosti s novinářem, spisovatelem a bývalým politikem Martinem Fendrychem. Na stejném místě 22. listopadu 2016 rovněž v 18h se uskuteční přednáška Tančící andělé (téma andělů v křesťanských a jiných kulturách jako prostředníků mezi člověkem a Bohem) s doc. Ivanem Folettim MA, specialistou na umění období pozdní antiky a raného středověku a vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • V sobotu 19. listopadu v 16h se koná koncert v kostele Dobrého Pastýře v Loučce. Účinkující věnují výtěžek Kubíčkovi Stříteskému, který trpí akutní lymfoblastickou leukemií. Výtěžek bude věnován na léčbu onemocnění. Patronem koncertu je dirigent Roman Válek, celým koncertem bude provázet František Segrádo. Během koncertu zazní duchovní skladby v podání Souboru trubačů vojenských lesů a statků z Lipníku nad Bečvou, Sboru sv. Huberta, sboru Cantio, Petra Zavičáka, Scholy Dobrého Pastýře, Terezy a Romana Válkových.