Ohlášky Vidče

Ohlášky Vidče - 17.03.2019

 • Ve čtvrtek 21. března se sejde na faře ve Vidči Pastorační rada.
 • Minulý týden byly pořízeny nové bezpečnostní mříže k bočním vstupům do farního kostela.
 • slavnosti sv. Josefa doporučují čeští a moravští biskupové věřícím, aby se zúčastnili mše svaté.
 • Centrum pro rodinu zve na postní duchovní obnovu s Otcem Martinem Sklenářem; koná se 30. března v Zašové. Je nutné se na ni předem objednat, bližší informace na plakátku.

Ohlášky Vidče - 10.03.2019

 • Na středu 13. března připadá výroční den zvolení papeže Františka.
 • V sobotu se uskuteční v Zašové setkání schol našeho děkanátu.

Ohlášky Vidče - 03.03.2019

 • Popeleční středa je dnem přísného postu. Zdravý dospělý katolík je vázán ve svědomí postem újmy a postem od masa. Celá postní doba má kající charakter. Neměli bychom se účastnit plesů a bujarých společenských zábav.

Ohlášky Vidče - 17.02.2019

 • Příští neděli se koná sbírka na Svatopetrský haléř.
 • Matice zašovská pořádá v následujících týdnech zajímavé přednášky na téma Církev a stát a Putování za Santinim.
 • Ve čtvrtek 21. února se koná od 17:45 na faře v Zubří schůzka k webovým stránkám.

Ohlášky Vidče - 10.02.2019

 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • V kostele se nachází nástěnka s podobiznami dětí, které letos půjdou poprvé ke svatému přijímání. Je k nim připevněna i papírová olejová lampička, ke které si děti budou přilepovat za účast na mši svaté lahvičky s olejem, aby se svítilna mohla rozzářit.

Ohlášky Vidče - 03.02.2019

 • Při sbírce na potřebu farnosti 6. ledna se vybralo celkem 3.532 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Vidče - 27.01.2019

 • Ve čtvrtek dopoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Ve čtvrtek 31. ledna se koná pracovní schůzka k novým webovým stránkám farnosti. Představitelé uskupení působících na půdě farnosti by měli přijít. Začínáme na faře v Zubří v 17:45.

Pracovní schůzka k novým webovým stránkám

Za několik dní či týdnů budou zprovozněny nové webové stránky našich dvou farností, Zubří a Vidče. Osoby zodpovědné za jednotlivá uskupení působící na jejich půdě se budou muset naučit je ovládat. Proto svolávám schůzku na faru v Zubří ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 17:45. Je nutná přítomnost těch, kdo vedou ministranty, scholy, modlitební společenství a další aktivity (např. pobočka Matice svatohostýnské). Vítáni jsou i jiní, kteří se s projektem nových webovek mohou seznámit, jako jsou členové farních rad. 

Ohlášky Vidče - 20.01.2019

 • Srdečně zvu na manželské večery, které budou zahájeny v rožnovském pastoračním domě 13. února od 19h.
 • Mládež děkanátu zve na ples do Hrachovce, který se uskuteční v sobotu 26. ledna. Začíná se v 19h.
 • Zveme na ekumenickou pobožnost do rožnovského evangelického kostelíku ve středu 23. ledna od 17:30.

Ohlášky Vidče - 13.01.2019

 • Od 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Ohlášky Vidče - 06.01.2019

 • V pátek 11. ledna se setkají děti, které mají letos přistoupit poprvé ke svatému přijímání, a jejich rodiče, na poradě, která začne na zuberské faře v 18:30. Děti se budou fotografovat za účelem přípravy na tuto velkou svátost.

Ohlášky Vidče - 30.12.2018

 • Slavnost Matky Boží Panny Marie, 1. ledna, je zasvěcený svátek. Je proto spojen s pracovním odpočinkem a povinnou účastí na mši svaté. Z hlediska právního se této druhé povinnosti dostojí buď účastí na bohoslužbě v předvečer slavnosti, nebo v samotný den. Je ale velice žádoucí, aby věřící nevynechávali mši ze dne.
 • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští sobotu se koleduje.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.

Výtah z Výkazu úkonů duchovní správu Římskokatolické farnosti Vidče za kalendářní rok 2018

Křty celkem - 9

Do 1 roku - 7

1 - 7 let - 1

7-14 - 1

Biřmováno - 10

První svatá přijímání - 7

Počet sňatků - 3

Pomazání nemocných celkem - 20

Jednotlivě - 9

Hromadně - 11

Počet pohřbů - 9

Do země - 4

Kremace - 5

Děti přihlášené do náboženství - 37

Tříd náboženství - 4

Ohlášky Vidče - 23.12.2018

 • Slavnost Narození Páně je zasvěcený svátek. Je proto spojen s pracovním odpočinkem a povinnou účastí na mši svaté. Z hlediska právního se této druhé povinnosti dostojí buď účastí na bohoslužbě v předvečer slavnosti, nebo v samotný den. Je ale velice žádoucí, aby věřící nevynechávali mši ze dne, třebaže byl na půlnoční.
 • Zvu do Zubří na tradiční vánoční koncert ve farním kostele, který se koná v sobotu 29. prosince od 16h.
 • Charita Valašské Meziříčí nabízí místo sociální pracovníka. Vice na jejich webu.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy svátků.

Ohlášky Vidče - 16.12.2018

 • Ještě jednou zvou pořadatelé do farního kostela na tradiční adventní koncert, který začne v 16h.
 • Dnes odpoledne se od 15h zpovídá v Rožnově.
 • Příští sobotu 22. prosince se zpovídá od 8h do zhruba 11h ve farním kostele ve Valašském Meziříčí.
 • Připomínám, že ve čtvrtek se zpovídá ve Vidči od 16h, přítomni budou dva kněží jako obyčejně.
 • Stále je hodně volných mešních myslů v prvním pololetí kalendářního roku 2019.

Ohlášky Vidče - 09.12.2018

 • Příští neděli začíná od 16h ve farním kostele v Zubří adventní koncert. Srdečně zveme.
 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 2. prosince vynesla celkem 7.109 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Vidče - 02.12.2018

 • Po rorátech jsou zváni účastníci bohoslužby na snídani na faře.
 • Příští čtvrtek, tj. 6. prosince, se koná na videčské faře od 17h zasedání pastorační rady.
 • O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu doporučují věřícím biskupové Čech a Moravy účast na mši svaté.
 • Naše nemocné navštívím se svatými svátostmi ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 7:30.

Ohlášky Vidče - 25.11.2018

 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • Příští sobotu proběhne na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži den otevřených dveří. Tato prestižní vzdělávací instituce nabízí čtyřleté a šestileté studium.
 • Víte, co je denní stacionář Radost? Je to místo, kde senioři najdou během dne potřebnou péči, pestrý program a příjemnou společnost. Přijďte se podívat, co všechno se u nás děje, a jak společně trávíme čas! Najdete nás v Rožnově v budově Charity vedle kostela. Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podáme bližší informace.

Ohlášky Vidče - 18.11.2018

 • Podotýkám, že za půlhodinku adorace před Nejsvětější svátostí lze za obvyklých podmínek obdržet plnomocné odpustky.
 • 29. listopadu se budou zapisovat úmysly mší svatých na prvním pololetí kalendářního roku 2019.

Ohlášky Vidče - 11.11.2018

 • Dnes si připomeneme vyzváněním zvonů v 13:30 sté výročí od konce světové války.
 • Sbírka na potřeby farnosti 28. října 2018 vynesla celkem 13.501 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Příští sobotu se v Zubří, v hospodě Pod Lipůvkou, koná tradiční kateřinská zábava.
 • Zapište se do adoračních hlídek příští neděli.
 • Společné zasedání Ekonomických a pastoračních rad Římskokatolických farností Zubří a Vidče se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018 na faře v Zuibří od 18:30. Jednacím bodem je podoba webových stránek.

Ohlášky Vidče - 04.11.2018

• Už dříve jsem objasňoval, jak je to s tzv. plody mešní oběti: Eucharistie jakožto zpřítomnění Kristovy kalvárské oběti se slaví na prvém místě za všechny živé i zemřelé, zvláštní plody mše svaté může celebrující kněz určit na nějaký daný úmysl.

Dovolte malé, užitečné rozšíření: Je-li u oltáře více koncelebrujících kněží, smí každý z nich stanovit svou vlastní intenci. Toho jsme mohli být svědky třeba minulou neděli - biskup slavil mši za biřmovance, já na jiný zadaný úmysl.

Krom toho bych chtěl vysvětlit ještě jednu skutečnost: Každý farář je povinen v neděli a o svátcích s povinnou účastí sloužit mši svatou zvláště za farníky. Záleží jen na něm, při které z nedělních či svátečních mší to udělá. Má-li na starosti více farností, splňuje tuto povinnost odsloužením jedné jediné mše. Nejsou tedy zvláštní mše za farníky zuberské a videčské farnosti, ale pouze jedna jediná za farníky Zubří i Vidče. Aby duchovní správce vyšel vstříc farníkům videčským, kteří mají méně možností zadat si během roku mši svatou, slouží zpravidla za farníky při ranní mši v Zubří. Je to vlastně vaše výhoda. Chtěl bych ujistit všechny farníky, že se za ně modlím, nejen ve své komůrce, ale i u Pánova oltáře, což mohu na požádání i písemně doložit, všech třináct let od svého kněžského svěcení. Po Vidči se totiž šířily domněnky, že za farníky nesloužím (třeba o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje nebo při Výročí Posvěcení farního kostela).

• Někteří nepoučení věřící se občas dopouštějí dalšího nedorozumění:

V našich českých a moravských podmínkách se zaužívalo, že se daný úmysl mše svaté obyčejně zmiňuje i v přímluvách: "Prosíme tě za rodinu XY, za niž je zvláště obětována tato mše svatá." Možná jste si povšimli, že i o poslední neděli zazněla přímluva za naše biřmovance, a to ústy jednoho z nich.

Uvádět intenci v přímluvách je chvályhodné, ale samotná oběť se koná až při eucharistické modlitbě! Celebrující kněz musí mít úmysl mši za danou potřebu slavit, a to úplně postačí. (Je-li mše svatá spojena s jinými obřady, někdy se přímluvy dokonce nekonají. Bylo by pošetilé domnívat se, že kvůli tomu mše nebyla na daný soukromý úmysl obětována. Dlouhá staletí se při mši svaté přímluvy vůbec nekonaly, a přesto nikdo nikdy nezpochybňoval platnost obětované mše.)

Krom toho bývá samotný úmysl připomínán v ohláškách při nedělní mši.

• Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

• Místní pobočka ČKA Valašské Meziříčí všechny srdečně zve na přednášku nově zvoleného senátora Pavla Fišera na téma SVĚTLA A STÍNY EVROPSKÉ UNIE. Přednáška se koná 8. listopadu 2018 v prostorách Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí v 17h.

• Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Vidče - 28.10.2018

 • Dnešní mši svatou slouží Mons. Antonín Basler za biřmovance, otec Pavel Hödl za zesnulého Jana Kurku, živou rodinu a poděkování za přijatá dobrodiní.
 • Příští neděli se koná sbírka na charitu.
 • Hospic Citadela hledá nové zaměstnance. Více na jeho webu.
 • Pastýřský list J. Em. kardinála Dominika Duky, primasa českého, je uveřejněn také na našich farních internetových stránkách.
 • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.

Dušičková nástěnka se připravuje

Naše farnost připravuje v letošním roce pamětní nástěnku, kde vyvěsí smuteční oznámení těch zemřelých, s nimiž jsme se v uplynulém roce rozloučili při církevním obřadu. Má-li někdo z pozůstalých výhrady se zveřejněním parte, ať to oznámí do neděle 28. října 2018 ve farní kanceláři v Zubří.

Ohlášky Vidče - 21.10.2018

 • Ve čtvrtek budu zpovídat a P. Jan Vláčil z Valašské Bystřice u příležitosti blížícího se biřmování.
 • Praktický nácvik slavnosti biřmování se koná po čtvrteční mši svaté.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.
 • Ministranti mají ve čtvrtek nácvik na pontifikální mši svatou, který se uskuteční ve videčském farním kostele po mši svaté začínající v 17h.
 • Příští neděli se posouvá letní čas na středoevropský (o hodinu déle spánku).

Ohlášky Vidče - 14.10.2018

 • Příští neděli se bude konat sbírka na misie.
 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 7. října 2018 vynesla celkem 7.879,- Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Charita Valašské Meziříčí hledá zdravotní sestru do Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Více informací naleznete na webu Charity.

Ohlášky Vidče - 30.09.2018

 • Oznamuje se, že v sobotu 13. října 2018 chtějí uzavřít v našem farním kostele církevní manželství v 11h pan Ondřej Koláček a slečna Klára Dobešová, oba z Vidče.
 • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 2. září 2018 vynesla celkem 9.080 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Začíná růžencový měsíc.

Ohlášky Vidče - 23.09.2018

 • 28. září 2018 se připomíná výročí jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Téhož dne si připomínáme přesně 40 let od zesnutí papeže Jana Pavla I.
 • Oznamuji, že v sobotu 13. října chtějí uzavřít v 11h v našem farním kostele církevní sňatek pan Ondřej Koláček a slečna Klára Dobešová, oba z Vidče.

Ohlášky Vidče - 09.09.2018

 • Od dnešního večera do pátečního večera jsem ve Vyšším Brodě na duchovních cvičeních. S naléhavými záležitostmi se v uvedených dnech obracejte laskavě na Římskokatolický farní úřad Zašová (731 518 511).
 • Autobus na zájezd do Jívové bude zastavovat na videčských zastávkách zhruba od 6:45. Děti nebudou platit. Cena je dotovaná: za dospělého 500 Kč. Zahrnuje jízdné i oběd.
 • Příští týden začínáme učit.

Rozvrh hodin

Římskokatolické náboženství - ZŠ Zubří 2018/2019

Úterý 

1. a 2. tř. - 5. vyuč. hodina od 11:35, (Mgr. Eva Borovičková)

4. a 5. tř. - 6. vyuč. hodina od 12:30 (Mgr. Eva Borovičková)

Středa 

3. tř. -6. vyuč. hodina od 12:30 (P. Pavel Hödl, SL.L.)

2. stupeň - 7. vyuč. hodina od 13:25 (P. Pavel Hödl, SL.L.)

Učebna bude upřesněna na místě.

Ohlášky Vidče - 02.09.2018

 • Ve čtvrtek bude při mši svaté udíleno pomazání nemocných. V uplynulých letech se konávalo v zimních měsících, což se mi nezdá, s ohledem na nemocné, vhodné. Společné udílení této svátosti by se v na-stávajících letech slavilo v blízkosti liturgické památky sv. Matky Terezy z Kalkaty (5. září). Pastorační rada s tímto souhlasila při schvalování pastoračního plánu.
 • Protože na neděli 9. září připadá v Zubří slavnost Výročí Posvěcení farního kostela, připravíme se na to už sobotní duchovní obnovou, kterou povedu já.

o Začne se mší sv. v 7:45 ze svátku Narození Panny Marie, při níž zazní první promluva, poté bude následovat výstav velebné svátosti.

o V 9:30 začne druhá promluva. Po každé z promluv bude možno přijmout svátost smíření.

o Zakončíme v 11h besedou nad otázkami přítomných a zpěvem Te Deum.

Na duchovní obnovu přijdou i naši videčští biřmovanci, namísto našeho pravidelného setkání. S sebou přinesou dopis pro otce arcibiskupa.

 • Účastí na duchovní obnově i při ranní mši v neděli bude možno, při splnění obvyklých podmínek, obdržet plnomocné odpustky.
 • Rozvrh náboženství ve školním roce najdete ve vývěsce a na webových stránkách farnosti.

Ohlášky Vidče - 26.08.2018

 • Ve čtvrtek 30. srpna 2018 navštívím odpoledne naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Výuka katolického náboženství na Základní škole Vidče bude zahájena v týdnu od 17. září 2018. Přihlášky jsou k dispozici ve škole.
 • V sobotu 1. září slaví otec arcibiskup Jan Graubner 70 let.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.
 • Zapisujte se na farní zájezd na Svatý Kopeček, Svatou Annu ve Staré Vodě a Jívovou, který se uskuteční v sobotu 15. září 2018.

Ohlášky Vidče - od 5. do 26.08.2018

 • O minulé neděli se vybralo 2.943 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 6. do soboty 18. srpna pobírá otec Pavel dovolenou. V naléhavých případech se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek: 603 805 223). O nedělích a o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (včetně vigilie) budu na bohoslužbách jako obyčejně.
 • Připomínám, že slavnost Nanebevzetí Panny Marie je ve všeobecné církví zasvěceným svátkem. V české a moravské církevní provincii biskupové věřícím doporučují, aby se alespoň zúčastnili mše svaté.
 • Rád bych připomenul, že o svátku Proměnění Páně 6. srpna zesnul blahoslavený papež Pavel VI. Od jeho úmrtí letos uplyne rovných čtyřicet let. Brzy bude tento velký muž víry svatořečen.

Ohlášky Vidče - 29.07.2018

 • Autobus na Svatý Hostýn odjíždí v úterý v 7h, pojede - jako obyčejně - od Horního konce.
 • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se koná sbírka potřeby farnosti.

Ohlášky Vidče - 15.07.2018

 • Na potřeby farnosti se 1. července 2018 vybralo celkem 8.332 Kč. Pán Bůh zaplat!
 • Od pondělí do čtvrtku je otec Pavel s ministranty na táboře. V na-léhavých potřebách se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (P. Jiří Polášek - 731 518 511).
 • Zveme videčské farníky, malé i velké, na tradiční farní den do Zubří, který se uskuteční v sobotu 28. července 2018. Formálně bude zahájen ve 14h na farním dvoře požehnáním obnoveného farního hřiště a zrekonstruovaných kanceláří v přízemí fary. Děti jsou zvány na zajímavý doprovodný program: Divadlo Maringotka předvede na farní zahradě ve 14:30 Námořnickou pohádku; od 15:30 bude přichystán animační program (skákací tyče; prolézací, šestimetrový tunel; dřevěné kostky - Jenga věž; házecí kyblíčky; slalomová dráha a malování na obličej).
 • Stále je možno přihlašovat se na poutní zájezd na Svatý Hostýn, který proběhne v úterý 31. července 2018.

Ohlášky Vidče - 01.07.2018

 • Ve čtvrtek budu po mši svaté zpovídat.
 • Po čtvrteční bohoslužbě v 9:30 navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V sobotu budu slavit na Radhošti v 11h mši svatou.

Ohlášky Vidče - 24.06.2018

 • V sakristii farního kostela jsou k vyzved-nutí objednané Jeruzalémské bible. Malé vydání za 234 Kč, velké za 594 Kč. Vyzvednout prosím do příští neděle. Nevyzvednuté výtisky budou prodány těm, kdo projevili zájem až po uzavření objednávky.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • V sobotu 30. června se setkají naposledy před velkými prázdninami na faře ve Vidči od 9h naši biřmovanci.

Ohlášky Vidče - 17.06.2018

 • V sobotu dne 30. června 2018 chtějí uzav-řít ve videčském farním kostele církevní manželství pan Pavel Drda z Vidče a slečna Karolína Jurčová z Rožnova.
 • Zapisujte se na tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn, který se uskuteční v úterý 31. července 2018.
 • Na potřeby farnosti se vybralo v neděli 3. června 2018 celkem 9.914 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Vidče - 03.06.2018

 • Ve čtvrtek 7. června se budou zapisovat na videčské faře zvláštní úmysly mší svatých v druhém pololetí.
 • Ještě jednou připomínám setkání rodin v Prostřední Bečvě.

Ohlášky Vidče - 27.05.2018

 • V neděli 20. května se vybralo na církevní školství celkem 6.421 Kč. Celá částka byla poslána na příslušný účet.
 • Po středeční mši svaté následuje nácvik na první svaté přijímání a svatá zpověď před prvním svatým přijímáním.
 • Nemocné navštívím ve čtvrtek dopoledne (!).
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • Děkanátní centrum pro rodinu vás srdečně zve na pouť rodin, kterou letos prožijeme v sobotu 9. června s patronkou rodin sv. Zdislavou na Prostřední Bečvě. Přijďte se navzájem povzbudit a prožít čas spolu, který je tak důležitý pro pevné vztahy v rodině. Připraven je bohatý program a jak pro děti, tak dospělé.

Ohlášky Vidče - 13.05.2018

 • V týdnu od 13. do 20. května je otec Pavel na pouti s farníky v Itálii. Proto se prosím obracejte v naléhavých případech na Římskokatolický farní úřad v Zašové (důstojný pán Jiří Polášek 603 805 223).
 • Příští neděli se bude konat mešní sbírka na církevní školství.
 • Příští neděli zastupuje na mších Mons. Vojtěch Kološ.
 • Srdečně zvu do Zubří na vystoupení pěveckého sboru Vokál z Přerova, které se koná ve farním kostele v sobotu 19. května, od 16:30.
 • V sobotu 26. května mají na faře ve Vidči setkání biřmovanci od 8h.

Ohlášky Vidče - 06.05.2018

 • Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • Dnes odpoledne je májová pobožnost u hážovské kapličky s P. Peterem Krenickým.
 • Na Radhošti se koná v úterý 8. května stanislavská pouť. Mše začne v 10:30.
 • O slavnosti Nanebevstoupení Páně se věřícím doporučuje zúčastnit mše svaté.
 • Připomínám, že v tomto týdnu se budou ve čtvrtek od 16:15 zpovídat poprvé děti, které mají přistoupit k prvnímu svatému přijímání. Zváni jsou ke svátosti smíření i jejich příbuzní.

Ohlášky Vidče - 29.04.2018

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V pátek si děti, které mají přistoupit k prvnímu svatému přijímání, vyslechnou při mši svaté v Zubří katechezi o svaté zpovědi. Začínáme v 17:30.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V sobotu mají na faře od 10h schůzku biřmovanci.

Ohlášky Vidče - 22.04.2018

 • Na potřeby farnosti se v neděli 8. dubna 2018 vybralo celkem 7.853 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Na repatriaci migrantů se v neděli 15. dubna 2018 vybralo celkem 7.530 Kč. Celá částka byla převedena na příslušný účet.
 • Odpolední průvod do polí vyjde z farního kostela.
 • V pátek 27. dubna 2018 bude sloužena od 17:30 v zuberském farním kostele mše svatá, při níž si děti, které poprvé přistoupí letos ke svatému přijímání, vyslechnou katechezi o desateru. Účast je povinná, včetně rodičů.

Ohlášky Vidče - 15.04.2018

 • Biřmovanci se sejdou na faře ve Vidči v sobotu 21. dubna od 15h.

Ohlášky Vidče - 08.04.2018

 • Na pomoc křesťanům ve Svaté zemi se vybralo 11.080 Kč. Celá částka byla přeposlána na patřičný účet.
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo celkem 10.752 Kč. Celá částka byla poukázána na patřičný účet.
 • Ve čtvrtek není zadán mešní úmysl.
 • Od 12. do 17. dubna se koná v Domě sv. Josefa na Gruni ve Starých Hamrech mužské cursillo. Zájemce o tuto duchovní obnovu prosím, aby se mi osobně přihlásili.
 • Česká biskupská konference vyhlašuje sbírku na pomoc při obnově domovů poškozených nebo zničených válkou, která se uskuteční o mších svatých příští neděle.
 • Děkujeme panu Zdenku Míčkovi za obětavé varhaničení, jímž tolik desetiletí oslavoval v naší farnosti Boha a sloužil Božímu lidu. Doufáme, že nepravidelně ještě s hraním vypomůže.

Ohlášky Vidče - 01.04.2018

 • O prvním pátku budou navštíveni nemocní se svatým přijímáním.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • Některé úmysly mší svatých nejsou dosud zadány.
 • Oznamuji, že v sobotu 14. dubna 2018 chtějí uzavřít ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči církevní sňatek pan Ondřej Jelének ze Zlína a slečna Věra Kubějová z Vidče.

Ohlášky Vidče - 25.03.2018

 • Dnes odpoledne se zpovídá v Rožnově od 15h do 18h.
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Boží hrob bude otevřen od 8 do 12h.
 • Úmysl mše svaté o vigilii vzkříšení není dosud zadán.
 • Průvod s velikonoční svící začne v sobotu u brány hřbitova.
 • Dary nashromážděné v Božím hrobě budou určeny na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář.
 • Při hrubé mši o slavnosti Zmrtvýchvstání není dosud zadán úmysl.

Ohlášky Vidče - 18.03.2018

 • Pondělní a čtvrteční úmysl mše svaté není dosud obsazen.
 • Ve čtvrtek se uskuteční od 16h předvelikonoční zpovídání. Přijede nám kněžsky posloužit jako obyčejně P. Jan Vláčil z Valašské Bystřice.
 • Příští neděli dochází ke změně času na letní (o hodinu se posouvá napřed).
 • Příští neděli se vybírají pokladničky s postní almužnou. Charita prosí, abyste uvedli účel, na který chcete našetřené finance darovat, případně můžete do pokladničky vložit papírek s kontaktem na konkrétního člověka nebo rodinu, které byste chtěli pomoci v jejich tíživé životní situaci. Smyslem Postní almužny je, aby se finance vrátily do místní komunity a cíleně pomohly, kde je potřeba. Jen díky vašemu zájmu o své okolí můžeme pomoci i těm, kteří to potřebují a ostýchají se o pomoc požádat.
 • Je-li možno, přineste si příští neděli do průvodu, který zahájíme před kostelem jako obvykle, vlastní kočičky.

Ohlášky Vidče - 11.03.2018

 • A svatopetrský haléř se letos vybralo 5.000 Kč. Celá částka byla převedena na stanovený účet.
 • V sobotu 17. března se uskuteční v Zašové setkání mládeže našeho, jehož se zúčastní i naši biřmovanci. Registrace probíhá od 8:30 do 9:30. Poté promluví známý facebookový kněz z českobudějovické diecéze P. Vagaj.

Ohlášky Vidče - 04.03.2018

 • V pondělí 5. března bude pan děkan z Rožnova konat obvyklou vizitaci farnosti.
 • Ve čtvrtek 8. března se koná na faře ve Vidči od 17:45 ustavující zasedání obnovené pastorační rady.

Ohlášky Vidče - 25.02.2018

 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby farnosti.
 • Nemocné navštívím ve čtvrtek následujícího týdne.

Ohlášky Vidče - 18.02.2018

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.
 • Na potřeby farnosti se vybralo 4. února 2018 celkem 6.361 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Ustavující zasedání Ekonomické rady se bude konat ve čtvrtek 22. února 2018 po mši v 18h.

Ohlášky Vidče - 11.02.2018

 • Při volbách do poloviny Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče v neděli 4. února 2018 byli zvoleni: Petr Kopecký, Jindřich Faksa a Alena Sušňová. K nim se připojují členové jmenovaní přímo duchovním správcem: Věru Kubějovou, Kateřinu Němcovou a Simonu Kopeckou. Všichni členové nové pastorační i ekonomické rady budou uvedeni dnes do úřadu.
 • Dnes je poslední možnost přihlásit na farní pouť do Itálie. Přihlášky jsou u výstupu z kostela.
 • Popeleční středa je dnem přísného postu: dospělý zdravý katolík je vázán postem od masa a postem újmy (nanejvýš jednou se dosyta najíst).
 • Drazí bratři a sestry, jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a pronásledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme přitom lepší než ti, kteří strádají. Ba nadstandardním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí, kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně zaplaceno, nebo máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi. Proto neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světě. Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli Bohu i své bolesti. S vděčností za vaši ochotu přidat se ke splnění prosby Svatého otce každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan Graubner.

Volby do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče (4. února 2018)

Při volbách do poloviny Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče v neděli 4. února 2018 byli zvoleni: Petr Kopecký, Jindřich Faksa a Alena Sušňová.

Všichni členové nové pastorační rady budou uvedeni do úřadu při bohoslužbě 11. února 2018 v 9:30.

Ohlášky Vidče - 04.02.2018

 • Zveme na přednášku Pavla Hoška s názvem Význam exilu v židovské tradici. Koná se 7. února 2018 v prostorách freskového sálu Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.
 • Charita Valašské Meziříčí opět nabízí možnost zapojit se do sbírky Postní almužna. Pokladničky si můžete vzít v kostele a během doby postní do ní spořit finance za věci, které si sami odřeknete. Všímejte si také, kdo potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají o pomoc požádat. Napište jejich jméno a adresu, případně návrh, jak jim pomoci a dejte to spolu s ušetřenými penězi do kasičky. Postní almužna má pomáhat lidem ve vašem okolí. Charita pak ve spolupráci s farností tyto návrhy posoudí a zajistí pomoc z výtěžku Postní almužny.
 • Jak již bylo oznámeno, v pátek 9. února 2018 se uskuteční od 18:30 na faře v Zubří setkání s dětmi, které poprvé mají letos přistoupit ke svatému přijímání, a s jejich rodiči.
 • Příští sobotu, tj. 10. února 2018, mají biřmovanci sraz na videčské faře v 9h. Pojedeme na výlet do Velké Lhoty.

Jmenovaní členové do obnovené Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče - 21. února 2018

Na základě Stanov pro pastorační rady olomoucké arcidiecéze jmenuje duchovní správce polovinu pastorační rady a své jmenování zveřejní ještě před volbou její druhé poloviny.

Jmenuji do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Vidče:

Věru Kubějovou, Kateřinu Němcovou a Simonu Kopeckou.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé pastorační radě.

P. Pavel Hödl, administrátor

Jmenování nové Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Vidče - 4. února 2018

Na základě Stanov pro ekonomické rady olomoucké arcidiecéze jmenuji na další funkční období do Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Vidče:

Pavla Kuběju, Stanislava Pernického, Zdeňka Fryšaru, Miroslava Lacinu a Vladimíra Neráda.

Šestého člena do této rady vyšle na svém prvním zasedání obnovená Pastorační rada Římskokatolické farnosti Vidče.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé ekonomické radě.

P. Pavel Hödl, administrátor

Ohlášky Vidče - 28.01.2018

 • V pondělí 29. ledna 2018 se budou odstrojovat ve farním kostele stromečky a uklízet betlém. Ochotní zájemci domluvte se s paní Fryšarovou.
 • Na potřeby farnosti se vybralo v neděli 14. ledna 2017 celkem 9.537 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Na svátek Uvedení Páně do chrámu si můžete přinést do kostela, chcete-li, vlastní hromničky.
 • Ve čtvrtek odpoledne navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V tomto týdnu jsou ještě dva volné mešní úmysly.

Ohlášky Vidče - 14.01.2018

 • Během dovolené otce Pavla obracejte se v naléhavých případech na farní úřad ve Valašské Bystřici (tel.: 731 154 250).
 • Modleme se za jednotu mezi křesťany.
 • U východu jsou přihlášky na farní pouť do Říma.
 • V neděli 4. února 2018 se budou konat volby do nové pastorační rady. Do neděle 28. ledna 2018 prosím podávejte jmenovité návrhy na její složení.
 • 4. února bude zveřejněno nové jmenování do ekonomické rady naší farnosti. Do tohoto orgánu se totiž na základě stanov nevolí, ale statutár jmenuje podle vlastního uvážení.
 • Tříkrálová sbírka vynesla letos ve Vidči 85.525 Kč. Dárcům charita děkuje!

Ohlášky Vidče - 07.01.2018

 • Paní Fryšarová shromažďuje v tomto týdnu příspěvky na Proglas a na TV Noe.
 • Příští nedělní mši slouží otec Vojtěch Kološ. Otec Pavel totiž pobírá od 14. ledna dovolenou.
 • Nezapomeňte vyjádřit svůj názor v prezidentských volbách.
 • V sobotu 13. ledna se koná od 8h na videčské faře setkání s našimi biřmovanci.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Vidče - 31.12.2017

 • Upozorňuji na volné mešní úmysly v tomto týdnu.
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna je zasvěceným svátkem. Je tedy spojen s povinnou účastí na mši svaté a svátečním klidem.
 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • O slavnosti Zjevení Páně biskupové doporučují zúčastnit se mše svaté.

Ohlášky Vidče - 17.12.2017

 • Sbírka na potřeby farnosti v neděli 3. prosince 2017 vynesla celkem 7.845 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Ve čtvrtek se koná předvánoční zpovídání. Ve zpovědní místnosti bude přítomen P. Jan Vláčil od 16h.
 • Po mši ve čtvrtek je mládež zvána na faru na herní večer.
 • Dnes se zpovídá od 15 do 18h v Rožnově.
 • Úmysly na dvě mše svaté 24. prosince 2017 nejsou dosud zadány.
 • Naléhavě připomínám, že katolík je povinen zúčastnit se mše svaté o 4. neděli adventní, která letos připadá na Štědrý den. Účastí na půlnoční mši se nenahrazuje tato povinnost.
 • Současně je katolík povinen účastnit se mše svaté o slavnosti Narození Páně 25. prosinec, anebo v předvečer 24. prosince!

Ohlášky Vidče - 10.12.2017

 • O možnostech k předvánoční zpovědi se můžete informovat buď na webových stránkách naší farnosti, nebo na nástěnce.
 • Po čtvrtečních rorátech jsme zváni na snídani na videčskou faru.

Ohlášky Vidče - 03.12.2017

 • Po čtvrteční mši svaté se koná na videčské faře herní večer. Mládežníci, přijďte v hojné míře.
 • O slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny hříchu dědičného, doporučují naši biskupové věřícím, aby se zúčastnili mše svaté.

Ohlášky Vidče - 26.11.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V pátek se koná v 16h v naší obci rozsvěcení vánočního stromku.
 • Příští sobotu, tj. 2. prosince, se setkají na videčské faře biřmovanci v 15h.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • zapisování mešních intencí

Ohlášky Vidče - 19.11.2017

 • Od čtvrtku do neděle probíhá na Krásné samotě duchovní obnova formou cursilla pro naše biřmovance. Z toho důvodu je dřívější hodina čtvrteční mše svaté. Prosíme o modlitbu za naše mladé.

Ohlášky Vidče - 12.11.2017

 • Sbírka na charitu vynesla v neděli 5. listopadu 2017 - 7.876 Kč. Pán Bůh zaplať! Celá částka byla převedena na příslušný účet.
 • V sobotu slavíme ve Vidči adorační den. Zapojte se do adoračních služeb, jednak ze zbožnosti, ale i z důvodů bezpečnosti našeho farního kostela. Děkuji!
 • Biřmovanci v sobotu 18. listopadu mají schůzku. Začátek je mše svatá v 9:30.

Ohlášky Vidče - 05.11.2017

 • Od pátečního večera do soboty odpoledne bude otec Pavel v Kroměříži s děvčaty od 10 do 13 let u sester Sv. Kříže.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.

Ohlášky Vidče - 29.10.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Sbírka na misie vynesla 11.438 Kč. Celá částka byla odeslána na účet Papežského misijního díla. Pán Bůh zaplať!
 • Příští neděli se koná sbírka na charitu.
 • Od neděle 17. do soboty 23. června pořádá naše farnost poutní zájezd do Padovy, Říma a San Giovanni Rotondo. Závazně se zapisujte v sakristii.
 • Mezi krásné projevy všeobecného či královského kněžství, na němž má každý pokřtěný podíl, patří i to, že smí přinášet obětní dary chleba a vína k oltáři. Jedna maličká hostie vložená před bohoslužbou do pateny nezastupuje jen mě samotného, ale v ideálním případě kohokoli z účastníků mše svaté. Tvoříme díky Duchu svatému v Kristu Pánu jedno tělo, jako je jeden chléb složen z mnoha rozemletých zrn. Praktický pokyn: nevkládejte do obětní misky více než jednu hostii za osobu. Promění-li si při každé mši svaté větší množství hostií, musejí se uložit do ciboria ve svatostánku, které má ovšem omezenou kapacitu. Děkuji za pochopení.

Ohlášky Vidče - 8. až 29. října 2017

 • V sobotu 14. října 2017 se koná v Olomouci svěcení dvou nových pomocných biskupů.
 • Od čtvrtku 12. do soboty 21. října je otec Pavel s farníky na pouti ve Fatimě. Výuka náboženství ve 3., 4. a 5. třídě, jakož i na druhém stupni je v uvedených dnech zrušena. Prvňáci a druháci se učí jako obvykle.
 • V naléhavých případech se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (Tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli dochází ke změně letního času na středoevropský (hodinové ručičky se vrátí o hodinu zpět).
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získávat, za obvyklých podmínek, plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, a to při návštěvě hřbitova.
 • V neděli 15. října 2017 se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V pátek 6. října 2017 proběhlo převzetí hotových zrestaurovaných dveří do farního kostela. Tato druhá etapa stála 92.070 Kč, z toho Obec Vidče přiznala 60.000 Kč. V příštím roce se budou restaurovat kamenná ostění, na která už je vypracován projekt, provedena soutěž a vydáno závazné stanovisko.
 • Proběhla revize a oprava zvonů na farním kostele. Bylo zprovozněno i odbíjení. Celková cena: 15.557 Kč.
 • V neděli 22. října 2017 se bude konat sbírka na misie.
 • Ve čtvrtek 26. října 2017 se bude při mši svaté v 17h udílet pomazání nemocných. Zájemci se i nadále mohou zapisovat v sakristii.
 • V sobotu 28. října 2017 se poprvé setkají naši biřmovanci na faře ve Vidči, a to v 9h.

Ohlášky Vidče - 01.10.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Vstupujeme do měsíce října, kdy nás matka Církev vybízí ke zbožné modlitbě svatého růžence.
 • Od pátku do neděle jsem s naší a zuberskou scholou na výletě v Bojkovicích. Nedělní zástup zajišťuje pan farář z Bojkovic P. Jiří Změlík.
 • Tuto ani příští neděli se večerní modlitba v kostele nekoná.

Ohlášky Vidče - 24.09.2017

 • O slavnosti sv. Václava doporučují biskupové Čech a Moravy věřícím, aby se zúčastnili mše svaté. Tentýž den si připomínáme 25 let od jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Také jde o den modliteb za kněžská povolání.
 • Od pátku do neděle jsem služebně mimo farnost. Příští neděli zastupuje na mších svatých P. František Dobeš.
 • V sobotu 14. října se v olomouckém dómě koná svěcení dvou nových pomocných biskupů. Kdo by se chtěl přidat do autobusu k zašovským farníkům, ať se přihlásí v sakristii. 

Ohlášky Vidče - 17.09.2017

 • Ve čtvrtek 21. září svolávám Ekonomickou radu naší farnosti na faru od 17:45.
 • Ve čtvrtek 21. září svolávám Pastorační radu naší farnosti na faru od 18:45.

Výuka náboženství na ZŠ Vidče ve školním roce 2017/2018 - aktualizace

Na základní škole Vidče se bude vyučovat náboženství ve školním roce 2017/2018 takto:

- První a druhou třídu bude učit paní Mgr. Eva Borovičková v úterý od 11:30.

- Třetí třídu budu učit já ve středu od 12:30.

- Také čtvrtou třídu s pátou budu učit letos já ve středu od 13:30.

- Druhý stupeň budu učit pravděpodobně jako loni, tj. v pátek od 13:30. To bude ještě potvrzeno.

Učebny budou upřesněny. Začínáme od 18. září 2017!

Ohlášky Vidče - 03.09.2017

 • Všechny farníky zvu na sobotní duchovní obnovu do Zubří, kterou povede farář Církve českobratrské evangelické z Valašského Meziříčí Mgr. Daniel Heller. Mši svatou budu slavit v 7:45. Po ní pronese náš milý host první promluvu pod názvem: Jaké plody přinesla reformace? Já budu následně zpovídat ve zpovědní místnosti, Daniel Heller bude připraven v sakristii k osobním rozhovorům. Druhá duchovní promluva je naplánována na 10h a bude pojednávat o tom, jak Písmo svaté proměňuje naše mezilidské vztahy. Následně bude vystavena velebná svátost k tiché adoraci, od 11:30 ji budu doprovázet slovem.
 • Kdo by toužil se ke mně přidat na pouť k Panně Marii Bolestné v Jívové (u Šternberka), v pátek 15. září, ať to laskavě sdělí v sakristii.

Ohlášky Vidče - 20.08.2017

 • Při sbírce na potřeby kostela o svátku Proměnění Páně 6. srpna se vybralo celkem 7.734 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 21. srpna do soboty 26. srpna pobírá otec Pavel dovolenou. V naléhavých případech se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (tel.: 731 154 250).
 • Ve čtvrtek 31. srpna a pátek 1. září navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu farníky, aby se zúčastnili pouti na Radhošť v sobotu 2. září 2017.
 • Rodiče, nezapomeňte přihlásit školáky do výuky náboženství v novém školním roce.

Ohlášky Vidče - 30.07.2017

 • V úterý odjíždíme na Svatý Hostýn. Autobus pojede od Horního konce v 7h.
 • Ve čtvrtek odpoledne budu navštěvovat naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V kostele je možná zakoupit si videčské oplatky. 1 ks stojí 35 Kč.

Ohlášky Vidče - 23.07.2017

 • V kostele lze zakoupit další videčské oplatky. Cena za kus je 35 Kč.

Ohlášky Vidče - 16.07.2017

 • V sobotu 22. července 2017 se uskuteční na farním dvoře ve Vidči farní den. Začátek je v 15h. Srdečně zvu širokou veřejnost.

Ohlášky Vidče - 09.07.2017

 • Skupina našich ministrantů odjíždí příští neděli na čtyřdenní putovní tábor do Prahy. Vlak zastavuje ve Stříteži ve 14:54.
 • Na potřeby kostela se 2. července 2017 vybralo 8.425 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Pro olomouckou arcidiecézi byli jmenováni dva noví pomocní biskupové: Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, kancléř kurie.
 • Už nyní se můžete zapisovat v sakristii na pouť nemocných na Svatý Hostýn, která se uskuteční v úterý 1. srpna.

Ohlášky Vidče - 25.06.2017

 • Ve čtvrtek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu naše farníky na fatimskou pobožnost se zasvěcením Panně Marii, u příležitosti jubilea zjevení v Portugalsku.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Vidče - 18.06.2017

 • Oznamuji, že ve čtvrtek 22. června 2017 od 14:30 do 15:30 se budou na videčské faře zapisovat úmysly na mše svaté v druhém pololetí.

Ohlášky Vidče - 11.06.2017

 • V tomto týdnu ukončíme výuku náboženství na místní škole.
 • Zájemce o svaté biřmování ať se přihlásí v sakristii!

Ohlášky Vidče - 04.06.2017

 • Sobotní pouť za nová kněžská a řeholní povolání našeho děkanátu: V autobusu je ještě několik volných míst; bude projíždět zastávkami od horního konce od 14:15. Cena za dospělou osobu je 150 Kč.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby kostela; před několika dny jsme pořídili nové mikrofony v kněžišti.

Ohlášky Vidče - 28.05.2017

 • Ve čtvrtek od 17:45 se koná ve videčském kostele nácvik na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti, jež přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • O slavnosti Seslání Ducha svatého se koná první svaté přijímání.
 • Ve čtvrtek navštívím se svatými svátostmi naše nemocné.
 • Zájemci o svátost biřmování nechť se zapíší do jmenovitého seznamu u východu z kostela.

Ohlášky Vidče - 21.05.2017

 • Všimněte si, že mše svatá nebude v tomto týdnu slavena ve čtvrtek, ale ve středu. Důvody jsou služební, jako adorační den ve Starém Zubří.
 • Dnes ve farním kostele v Zubří od 16h - koncert zuberské malé schóly a hostí.
 • Protože se koná v sobotu 10. června 2017 na Svatém Hostýně děkanátní pouť za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání, prosíme poutníky, aby se zapsali do seznamu v sakristii, nejpozději do příští neděle, abychom mohli zajistit se zašovskou farností odpovídající zájezdní autobus.

Ohlášky Vidče - 07.05.2017

 • Ve čtvrtek mše svatá odpadá, protože otec Pavel vede cursillo na Gruni ve Starých Hamrech.
 • Příští neděli zastupuje na mších svatých P. Bohumír Vitásek.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Májové pobožnosti se konají jako obvykle.

Ohlášky Vidče - 30.04.2017

 • Ve čtvrtek v odpoledních hodinách navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Po čtvrteční mši svaté jsou zváni mládežníci i děti na faru ke společenským hrám.
 • Příští neděli bude zastupovat na mši svaté P. Ján Rimbala, duchovní správce z Branek.
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo celkem 10.189 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Vidče - 23.04.2017

 • Na Svatou zem se vybralo 11.218 Kč. Pán Bůh zaplať. Celá částka byla převedena na příslušný účet.
 • Od pondělí 24. dubna do pondělí1. května 2017 pobírá otec Pavel dovolenou. Z toho důvodu dochází k výrazným úpravám v pořadu bohoslužeb. S neodkladnými záležitostmi se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové.

Ohlášky Vidče - 16.04.2017

 • O Květné neděli zesnul v Kroměříži bývalý generální vikář naší arcidiecéze a papežský prelát Erich Pepřík. Pohřeb se uskuteční v úterý 18. dubna 2017 v olomoucké katedrále od 10h.

Ohlášky Vidče - 09.04.2017

 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Dary v pokladničkách u Božího hrobu jsou určeny na křesťany ve Svaté zemi.
 • V neděli 16. dubna 2017 se koná sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Ohlášky Vidče - 02.04.2017

 • Po dnešní křížové cestě se koná na faře setkání pro mládež.
 • Ve čtvrtek navštívím jako obvykle nemocné.
 • Zvu k velikonoční zpovědi. Kromě příležitosti v samotné Vidči ve čtvrtek od 16h (zpovídá otec Pavel a otec Jan Vláčil) budou zpovídat v pátek v Zubří P. Petr Dujka a P. Pavel Hödl od 17h; v sobotu dopoledne ve Valašském Meziříčí zpovídá více zpovědníků a od 16h téhož dne v Zubří také více kněží; o Květné neděli se od 15 do 18h zpovídá v Rožnově za účasti mnoha zpovědníků.

Ohlášky Vidče - 26.03.2017

 • Příští neděli 2. dubna si připomeneme 12 let od zesnutí svatého papeže Jana Pavla II.
 • V pondělí 27. března 2017 se koná od 18h společné zasedání farních rad v Zašové.
 • Ve středu 29. března 2017 promluví v Zubří od 17h otec Pavel pro veřejnost o Velikonocích.
 • V pátek 31. března 2017 se bude při mši svaté v Zubří v 17:30 konat katecheze pro děti chystající se k prvním svatému přijímání o svaté zpovědi.
 • V sobotu 1. dubna 2017 se ve Zlíně koná arcidiecézní setkání mládeže.
 • Příští neděli se pořádá sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Vidče - 19.03.2017

 • I když není slavnost sv. Josefa na území moravské provincie zasvěceným svátkem, naši biskupové doporučují věřícím účast na mši svaté.
 • V sobotu se koná den modliteb za úctu k počatému životu.
 • Jménem České křesťanské akademie zvu na přednášku do Rožnova na přednášku P. Miroslava Herolda o Historii a současnosti jezuitského řádu. Více na plakátku. Přednášející bude slavit o slavnosti Zvěstování Páně mši sv. ve starozuberské kapli od 9:30.
 • Upozorňují rodiče dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání, že v pátek bude při mši svaté katecheze o desateru.

Ohlášky Vidče - 26.02.2017

 • Popeleční středa je dnem závazného přísného postu, zdravý a dospělý římský katolík je povinen se toho dne zdržet masitých pokrmů a smí se pouze jednou za den dosyta najíst.
 • Sbírka na svatopetrský haléř vynesla 5.564 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Nemocné navštívím výjimečně o Popeleční středě v odpoledních hodinách.
 • Papírové pokladničky k postní almužně 2017 jsou připraveny u východu z kostela.

Ohlášky Vidče - 19.02.2017

 • Rodičům dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, připomínám, že se zítra na faře v Zubří uskuteční od 18:30 beseda.
 • Příští neděli budou našemu farnímu společenství při mši představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Spasitele.

Ohlášky Vidče - 12.02.2017

 • Protože otec Pavel pobírá dovolenou - bude na exerciciích -, všednodenní bohoslužby se ruší. S případnými naléhavými požadavky se laskavě obracejte na P. Jiřího Poláška, faráře v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra, z níž Svatý Otec podporuje přímé humanitární projekty na celém světě.
 • Doporučuji hlavně rodičům sobotní poutavou besedu s P. Lukášem Engelmannem o Specificích výchovy muže a ženy. Pro více informací viz lištu "Aktuálně".

Ohlášky Vidče - 05.03.2017

Pastorační rada se sejde ve čtvrtek 9. března 2017 po mši sv. v 17:45 na videčské faře.

Ekononomická rada se sejde ve čtvrtek 16. března 2017 po mši sv. v 17:45 na videčské faře.

Ohlášky Vidče - 29.01.2017

 • Ve čtvrtek budu navštěvovat od 12:30 do 14:30 nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se ve Valašském Meziříčí koná mariánské odpoledne, jehož se zúčastní pan farář     z Medžugorje.

Ohlášky Vidče - 22.01.2017

 • Centrum pro rodinu opakovaně připomíná svým členům ve Vidči, aby uhradili svůj poplatek.
 • Koledníci z tříkrálové sbírky jsou zváni za odměnu za svou službu do rožnovského kina na promítání filmu Zootropolis, jež se uskuteční v sobotu 28. ledna v 10 a 15h.
 • Příští neděli bude celebrovat mši svatou P. Jan Vláčil od 10:30!
 • Arcibiskupství olomoucké vypisuje výběrové řízení na pozice "finanční účetní" a "finanční a rozpočtový analytik". Inzerát je na webu arcibiskupství.
 • Protože se blíží termín podání přihlášek do Arcibiskupského kněžského semináře, vybízím svobodné muže s maturitou, kteří zatoužili po kněžském povolání, aby se u mě přihlásili.

Ohlášky Vidče - 15.01.2017

 • Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se uskuteční od 17:30 obvyklá ekumenická pobožnost v evangelickém kostele v Rožnově.

Ohlášky Vidče - 01.01.2017

 • O prvním čtvrtku navštívím naše mocné se svatými svátostmi.

Úkony duchovní správy za rok 2016 - Vidče

Ohlášky Vidče - 11.12.2016

 • Kvůli odpolednímu předvánočnímu zpovídání je nutno přeložit ranní mši sv. rorátní na večer. Hostujícím zpovědníkem bude P. Jan Vláčil. Poté jsou děti a mládež zvány na faru k večeři a ke hře.
 • Ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat v sobotu 17. prosince 2016 od 8h do 11h, v Zubří od 16:30 do 18h; v neděli v Rožnově od 15 do 18h. Srdečně vás zvu ke svátosti smíření.
 • Členové našeho děkanátního Centra pro rodinu jsou laskavě žádáni, aby prostřednictvím otce Pavla složili pravidelný roční příspěvek, pokud tak již neučinili dříve. Částka činí na osobu 100 Kč.

Ohlášky Vidče - 03.12.2016

 • Roráty tento týden odpadají, kvůli slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Děti, budete vítány na večerní mši. To platí i pro dospělé, neboť tato slavnost patří ve všeobecné církvi k zasvěceným, na Moravě k doporučeným. 

Ohlášky Vidče - 27.11.2016

 • Nepřehlédněte změny v pořadu bohoslužeb s ohledem na rorátní mše a následující snídani pro děti.
 • O příští neděli by nás měl v kostele po mši svaté navštívit sv. Mikuláš.
 • ČKA pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na přednášku Doc. Dr. Michala Altrichtra "Duchovní život Karla IV.". Bude se konat 1. prosince 2016 v 17h ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.
 • Olomoucké Centrum pro rodinu pořádá v adventu zajímavé akce: duchovní obnovy pro manžele, kurz o výchově dětí a teenagerů, seminář o vztazích mezi sourozenci, malou pouť za velké věci, setkání žen v obtížných situacích či manželské večery. Hodný pozornosti je také program pro rodiče, jimž zemřelo dítě. Více informaci na stránkách www.rodinnyzivot.cz.
 • Další zajímavé novinky k akcím naší děkanátní mládeže, jako kavárnička s otcem Petrem Káňou 11. prosince 2016, jsou ve vývěsce.
 • Naše děkanátní centrum pro rodinu pořádá duchovní obnovu. Více informací na plakátku.
 • Ve čtvrtek ráno a dopoledne navštívím nemocné se svatými svátostmi.

Ohlášky Vidče - 13.11.2016 (33. neděle v liturgickém mezidobí)

 • Protože se v pátek koná adorační den, prosím bohabojné farníky, aby se se přišly poklonit svátostnému Spasiteli a prosit za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání pro tuto arcidiecézi. Z bezpečnostních důvodů je nutno, aby po celou dobu v kostele někdo byl. Zapište se laskavě do adoračních stráží, alespoň na půl hodinky. Děkuji.
 • Dnes od 16h účinkuje ve farním kostele v Zubří valašskomeziříčská schóla.
 • Upozorňuji na změny v pořadu bohoslužeb, k nimž se přistoupilo kvůli čtvrtečnímu ministrantskému výletu a pátečnímu adoračnímu dnu ve Vidči.
 • Zítra uvítáme v zuberském farním kostele putovní sošku Panny Marie Fatimské. Od 16:30 se bude modlit sv. růženec; poté bude účastníkům přiblíženo, kterak probíhá oslava fatimského jubilea v naší vlasti. Od 17:30 bude obětována mše sv.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 jede otec Pavel s ministranty na výlet do Šumvaldu na svěcení obnovených varhan.
 • Zvu všechny farníky na naši kateřinskou zábavu. Vstupné je 80 Kč. Přichystána je i tombola. Hrát budou Horňané.
 • V sobotu 19. listopadu 2016 vystoupí od 18h v zuberském klubu pan Svěcený. Vstupné je 250 Kč.
 • V neděli 20. listopadu 2016, o slavnosti Ježíše Krista Krále, zvu všechny farníky na písňový a dramatický pořad Za nebeskou branou II. Od sv. Máří do Tří králů, který začíná ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří ve 14:30. Účinkují sólisté chrámové sboru ze Štramberku s kvartetem Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberku a soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Děkujeme za dobrovolné příspěvky určené na pořádání tohoto hodnotného uměleckého vystoupení.
 • Hospic na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékaře. Více informací na plakátku.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na dvě podzimní besedy: Dne 18. listopadu 2016 v 8h se ve Valašském Meziříčí v Muzejním a galerijním centrum zámku Žerotínů koná Beseda o aktuálním stavu naší společnosti s novinářem, spisovatelem a bývalým politikem Martinem Fendrychem. Na stejném místě 22. listopadu 2016 rovněž v 18h se uskuteční přednáška Tančící andělé (téma andělů v křesťanských a jiných kulturách jako prostředníků mezi člověkem a Bohem) s doc. Ivanem Folettim MA, specialistou na umění období pozdní antiky a raného středověku a vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • V sobotu 19. listopadu v 16h se koná koncert v kostele Dobrého Pastýře v Loučce. Účinkující věnují výtěžek Kubíčkovi Stříteskému, který trpí akutní lymfoblastickou leukemií. Výtěžek bude věnován na léčbu onemocnění. Patronem koncertu je dirigent Roman Válek, celým koncertem bude provázet František Segrádo. Během koncertu zazní duchovní skladby v podání Souboru trubačů vojenských lesů a statků z Lipníku nad Bečvou, Sboru sv. Huberta, sboru Cantio, Petra Zavičáka, Scholy Dobrého Pastýře, Terezy a Romana Válkových.