Ohlášky Zubří

Ohlášky Zubří - 18.02.2018

 • "Stádia manželství a předávání víry v rodině" je přednáška P. Lukáše Engelmanna, která se uskuteční dnes, tj. 18. února, od 15h v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové.
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

Ohlášky Zubří - 11.02.2018

 • Po nedělních bohoslužbách proběhly volby do poloviny pastorační rady naší farnosti. Zvoleni byli: Jiří Krupa, Milena Blahová, Jaroslav Křenek, Marie Machová, Kateřina Kubjátová a Marie Joklová.
 • K nim se přidružují členové přímo jmenovaní farářem: Marie Křenková, Kristýna Hoferová, Pavlína Mitášová, Václav Krupa, Martin Svák a Václav Jokla.
 • Členové nové pastorační i ekonomické rady budou uvedeni do úřadu při bohoslužbě v neděli 18. února 2018 v 7:45.
 • Na potřeby farnosti v neděli 4. února se vybralo celkem 12.184 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Dnes je poslední možnost přihlásit na farní pouť do Itálie. Přihlášky jsou u výstupu z kostela.
 • Popeleční středa je dnem přísného postu: dospělý zdravý katolík je vázán postem od masa a postem újmy (nanejvýš jednou se dosyta najíst).
 • Drazí bratři a sestry, jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a pronásledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme přitom lepší než ti, kteří strádají. Ba nadstandardním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí, kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně zaplaceno, nebo máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi. Proto neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světě. Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli Bohu i své bolesti. S vděčností za vaši ochotu přidat se ke splnění prosby Svatého otce každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan Graubner

Volby do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří

Po nedělních bohoslužbách proběhly volby do poloviny pastorační rady naší farnosti. Zvoleni byli: Jiří Krupa, Milena Blahová, Jaroslav Křenek, Marie Machová, Kateřina Kubjátová a Marie Joklová.

Členové nové pastorační rady budou uvedeni do úřadu při bohoslužbě v neděli 18. února 2018 v 7:45.

Ohlášky Zubří - 04.02.2018

 • Zveme na přednášku Pavla Hoška s názvem Význam exilu v židovské tradici. Koná se 7. února 2018 v prostorách freskového sálu Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.
 • Charita Valašské Meziříčí opět nabízí možnost zapojit se do sbírky Postní almužna. Pokladničky si můžete vzít v kostele a během doby postní do ní spořit finance za věci, které si sami odřeknete. Všímejte si také, kdo potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají o pomoc požádat. Napište jejich jméno a adresu, případně návrh, jak jim pomoci a dejte to spolu s ušetřenými penězi do kasičky. Postní almužna má pomáhat lidem ve vašem okolí. Charita pak ve spolupráci s farností tyto návrhy posoudí a zajistí pomoc z výtěžku Postní almužny.
 • Jak již bylo oznámeno, v pátek 9. února 2018 se uskuteční od 18:30 na faře v Zubří setkání s dětmi, které poprvé mají letos přistoupit ke svatému přijímání, a s jejich rodiči.

Jmenovaní členové do obnovené Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří - 21. února 2018

Na základě Stanov pro pastorační rady olomoucké arcidiecéze jmenuje farář polovinu pastorační rady a své jmenování zveřejní ještě před volbou její druhé poloviny.

Jmenuji do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří:

Marii Křenkovou, Kristýnu Hoferovou, Pavlínu Mitášovou, Václava Krupu, Martina Sváka a Václava Jokla.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé pastorační radě.

P. Pavel Hödl, farář

Jmenování nové Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Zubří - 4. února 2018

Na základě Stanov pro ekonomické rady olomoucké arcidiecéze jmenuji na další funkční období do Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Zubří:

Josefa Řeháka, Ludmilu Jaroňovou, Lubomíru Mikulenku, Martina Veselého a Josefa Svaka.

Šestého člena do této rady vyšle na svém prvním zasedání obnovená Pastorační rada Římskokatolické farnosti Zubří.

Děkuji všem, kteří se zapojili do práce v bývalé ekonomické radě.

P. Pavel Hödl, farář

Ohlášky Zubří - 28.01.2018

 • Na potřeby farnosti se vybralo v neděli 14. ledna 2017 celkem 12.598 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Na svátek Uvedení Páně do chrámu si můžete přinést do kostela, chcete-li, vlastní hromničky.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • V tomto týdnu jsou ještě dva volné mešní úmysly.

Ohlášky Zubří - 14.01.2018

 • Kromě obvyklé ekumenické pobožnosti v Zubří jsme zváni také do evangelického kostela v Rožnově ve čtvrtek 25. ledna v 17:30. Modleme se za jednotu mezi křesťany.
 • Povšimněte si prosím volných nedělních úmyslů.
 • Během dovolené otce Pavla obracejte se v naléhavých případech na farní úřad v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • U východu z kostela jsou přihlášky na farní pouť do Říma.
 • V neděli 4. února 2018 se budou konat volby do nové pastorační rady. Do neděle 28. ledna 2018 prosím podávejte jmenovité návrhy na její složení.
 • 4. února bude zveřejněno nové jmenování do ekonomické rady naší farnosti. Do tohoto orgánu se totiž na základě stanov nevolí, ale statutár jmenuje podle vlastního uvážení.
 • Tříkrálová sbírka v Zubří letos vynesla 215.262 Kč. Všem dárcům Charita děkuje!

Ohlášky Zubří - 07.01.2018

 • Nezapomeňte vyjádřit svůj názor v prezidentských volbách.
 • Dnes ani příští neděli se v kostele večerní modlitba konat nebude.
 • Na kapli bude příští neděli zastupovat P. Vojtěch Kološ.
 • Od příští neděle do následující soboty pobírá otec Pavel dovolenou.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti. Za elektřinu jsme ve farním kostele v uplynulém kalendářním roce zaplatili 54.599 Kč; na faře stála elektřina v tomtéž období 17.615 Kč. I nadále probíhají drobné práce v našich nových farních kancelářích, které už jsou v provozu. Až budou vše hotovo, bude dílo představeno farníkům.

Ohlášky Zubří - 31.12.2017

 • Upozorňuji na volné mešní úmysly v tomto týdnu.
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna je zasvěceným svátkem. Je tedy spojen s povinnou účastí na mši svaté a svátečním klidem.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • O slavnosti Zjevení Páně biskupové doporučují zúčastnit se mše svaté. V Zubří bude mše svaté už v předvečer, ve Vidči ráno. Poté bude otec Pavel s videčskými dětmi koledovat.
 • Protože na slavnost Zjevení Páně připadá na naši farnost adorační den, prosíme, abyste se zapsali laskavě do adoračních stráží. Namísto obvyklé ranní mše jsou věřící zváni na slavení liturgie hodin, tedy ranních chval a modlitby se čtením, před vystavenou velebnou svátostí. Obecně platí, že alespoň půlhodinová adorace je spojena s možností získat plnomocné odpustky.

Ohlášky Zubří - 24.12.2017

 • Protože se blíží tříkrálová sbírka, vybízíme děti, které by rády koledovaly, aby se přihlásily u pana Jaroslava Křenka.
 • Dnes odpoledne se koná od 15h ve farním kostele obvyklé vítání Ježíška.
 • V pátek 29. prosince 2018 se koná ve farním kostele vánoční koncert.
 • V tomto týdnu je ještě několik volných mešních úmyslů.

Ohlášky Zubří - 17.12.2017

 • Sbírka na potřeby farnosti ze dne 3. prosince 2017 vynesla celkem 7.940 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • V úterý 19. prosince budu sloužit starou latinskou mši, tichou na přání skupinky poutníků ze Zašové. Přijďte mezi nás i vy!
 • Naléhavě připomínám, že katolík je povinen zúčastnit se mše svaté o 4. neděli adventní, která letos připadá na Štědrý den. Účastí na půlnoční mši se nenahrazuje tato povinnost. Této povinnosti lze snadno dostát díky ranní mši v 7:45.
 • Současně je katolík povinen účastnit se mše svaté o slavnosti Narození Páně 25. prosinec, anebo v předvečer 24. prosince!
 • O Štědrém dnu se koná v 15h obvyklé vítání Ježíška.
 • Využijte prosím v sobotu přítomnosti čtyř zpovědníků od 16h do 18h. P. Ladislav Šimek bude zpovídat v sakristii, P. Jiří Polášek ve zpovědnici, já budu ve zpovědnici v levé boční lodi a P. Josef Svoboda ve farní kanceláři. Prosím, abyste sledovali, kde je menší fronta, abyste mohli přijít co nejdříve na řadu a nenechali ochotné zpovědníky zahálet.
 • Dnes se také zpovídá od 15 do 18h v Rožnově.

Ohlášky Zubří - 10.12.2017

 • O možnostech k předvánoční zpovědi se můžete informovat buď na webových stránkách naší farnosti, nebo na nástěnce.

Ohlášky Zubří - 03.12.2017

 • V adventu budeme slavit rorátní mši svatou o sobotách. Poté následuje na faře snídaně.
 • Středeční mše svatá 6. prosince 2017 bude slavena, oproti zvyklostem, ve farním kostele, nikoli v kapli. Přijde po ní mezi nás sv. Mikuláš.
 • V sobotu 9. prosince jsme zváni do našeho farního kostela na adventní koncert, který začne v 17h.
 • O této ani příští neděli se nebude konat večerní modlitba ve farním kostele.
 • O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučují naši biskupové věřícím, aby se zúčastnili mše svaté.

Ohlášky Zubří - 26.11.2017

 • Ve středu 29. listopadu 2017 přednesu od 16h zamyšlení o adventu na půdě zuberského muzea.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 uplyne 30 let od úmrtí bývalého apoštolského administrátora olomoucké arcidiecéze Josefa Vrany. Ať odpočívá v pokoji!
 • Páteční mše bude o hodinu později, kvůli služebním povinnostem ve Vidči.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
 • zapisování mešních intencí na příští čtvrtletí
 • Upozorňuji na to, že končí naše potravinová sbírka. Zároveň se můžete na naší nástěnce seznámit s charitativním projektem Krabice od bot, kterým se dá přispět na vánoční dárky pro děti z chudých poměrů.

Ohlášky Zubří - 19.11.2017

 • Příští neděli se, ze služebních důvodů, neslaví ranní mše, ani se nekoná večerní modlitba.
 • Na potřeby farnosti se vybralo celkem 20.070 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Zubří - 12.11.2017

 • Sbírka na charitu v neděli 5. listopadu 2017 vynesla celkem 13.261 Kč. Pán Bůh zaplať! Celá částka byla převedena na patřičný účet.
 • Páteční mše je kvůli státnímu svátku přesunuta na ranní hodinu.
 • Sobotní mše bude výjimečně slavena na Starém Zubří, kvůli adoračnímu dnu ve Vidči a poutě šenovské farnosti do naší svatodušní kaple, a to v 8:30.
 • O slavnosti sv. Kateřiny je možno obdržet za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
 • Kateřinská zábava se letos nekoná.

Ohlášky Zubří - 05.11.2017

 • Ve čtvrtek 9. listopadu 2018 se sejde na faře v 18:15 Pastorační rada naší farnosti k projednání kateřinské zábavy a pastoračního plánu na příští rok.
 • Od pátečního večera do soboty odpoledne bude otec Pavel v Kroměříži s děvčaty od 10 do 13 let u sester Sv. Kříže. Sobotní mši zajišťuje P. Jan Bleša z Kelče.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti. Kancelář je už do poloviny vybavena nábytkem a kancelářskými potřebami.

Ohlášky Zubří - 29.10.2017

 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Sbírka na misie vynesla 11.465 Kč. Celá částka byla odeslána na účet Papežského misijního díla. Pán Bůh zaplať!
 • Příští neděli se koná sbírka na charitu.
 • Od neděle 17. do soboty 23. června pořádá naše farnost poutní zájezd do Padovy, Říma a San Giovanni Rotondo. Závazně se zapisujte v sakristii.

Ohlášky Zubří 8. až 22. října 2017

 • Věnujte prosím pozornost výrazným změnám v pořadu bohoslužeb a některých volných úmyslů v neděli.
 • V pátek 13. října 2017 začíná v 16h na faře Papežské misijní klubko. Děkuji jeho lektorům a lektorkám, že v něm naše děti metodicky vedou a učí je opravdové lidské vzájemnosti.
 • V sobotu 14. října 2017 se koná v Olomouci svěcení dvou nových pomocných biskupů.
 • V sobotu 21. října 2017 chtějí uzavřít ve 12h ve farním kostele v Zubří církevní manželství pan Ludvík Mikulenka ze Zubří a slečna Kochová z Vodňan.
 • V sobotu 28. října 2017 chtějí přijmout manželskou svátost ve farním kostele v Zubří v 11h pan Rostislav Cabák z Vidče a slečna Marie Krupová ze Zubří.
 • Od čtvrtku 12. do soboty 21. října je otec Pavel s farníky na pouti ve Fatimě. Výuka náboženství ve 3. třídě a na druhém stupni je v uvedených dnech zrušena. V naléhavých případech se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (Tel.: 731 518 511)
 • V neděli 15. října se bude konat sbírka na potřeba farnosti. V nejbližších dnech bude pořízena do kanceláře nezbytná elektronika (počítače s příslušenstvím jako tiskárna a server), celková cena se odhaduje na 40 tisíc Kč. Ekonomická farní rada prosí o štědrost.
 • V neděli 15. října 2017 bude zastupovat na mších svatých P. Evžen Martinec, někdejší duchovní správce v Hutisku.
 • 22. října 2017 se koná misijní neděle. Sbírka bude určena na Papežské misijní dílo.
 • O následujících nedělích se večerní modlitba nekoná.
 • V pátek 27. října 2017 se bude udílet při mši svaté v 17:30 svátost pomazání nemocných. V sakristii je možno se ještě přihlásit.
 • V neděli 29. října 2017 dochází ke změně letního času na středoevropský (hodinové ručičky se vrátí o hodinu zpět).
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získávat, za obvyklých podmínek, plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, a to při návštěvě hřbitova.

Ohlášky Zubří - 01.10.2017

 • Ve středu pobírám dovolenou.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Vstupujeme do měsíce října, kdy nás matka Církev vybízí ke zbožné modlitbě svatého růžence.
 • Ve čtvrtek 5. října se koná od 18 do 19h na faře v Zubří řádné zasedání Ekonomické rady.
 • Ve čtvrtek 5. října se koná od 19h do 20h na faře v Zubří řádné zasedání Pastorační rady.
 • Od pátku do neděle jsem s naší a videčskou scholou na výletě v Bojkovicích. Nedělní zástup zajišťuje pan farář z Bojkovic P. Jiří Změlík.
 • V sobotu 7. října 2017 v 11:30 chtějí uzavřít ve filiální kapli sv. Ducha ve Starém Zubří církevní manželství pan Radek Majer ze Zubří a slečna Lucie Kovářová z Frenštátu pod Radhoštěm.
 • Tuto ani příští neděli se večerní modlitba v kostele nekoná.

Ohlášky Zubří - 24.09.2017

 • O slavnosti sv. Václava doporučují biskupové Čech a Moravy věřícím, aby se zúčastnili mše svaté. Tentýž den si připomínáme 25 let od jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Také jde o den modliteb za kněžská povolání.
 • Od pátku do neděle jsem služebně mimo farnost. Příští neděli zastupuje na mších svatých P. František Dobeš. Tuto i příští neděli odpadá, ze služebních důvodů, večerní modlitba.
 • V sobotu 14. října se v olomouckém dómě koná svěcení dvou nových pomocných biskupů. Kdo by se chtěl přidat do autobusu k zašovským farníkům, ať se přihlásí v sakristii. 

Ohlášky Zubří - 17.09.2017

 • V sobotu 23. září pořádá naše farnost ve spolupráci zájezd do Křižanova. Odjezd od kostela v 7h ráno. Farní zájezd byl, pro nedostatečný zájem, zrušen.

Výuka náboženství 2017/2018 - aktualizace!

Milí školáci a studenti!

Už se na vás já i paní katechetka Eva Borovičková těšíme!


Na základní škole Zubří se bude vyučovat náboženství ve školním roce 2017/2018 takto:

- První třídu bude učit paní Mgr. Eva Borovičková v pondělí od 11:30.

- Druhou třídu bude učit paní Mgr. Eva Borovičková v pondělí od 12:30.

- Třetí třídu budu učit já v pondělí od 12:30.

- Čtvrtou třídu s pátou bude učit letos paní Mgr. Eva Borovičková v pondělí od 13:30.

- Druhý stupeň budu učit já na faře v Zubří v pátek od 15:00.

Učebny na ZŠ Zubří budou upřesněny.

Výuka započne v týdnu od pondělí 18. září 2017.

otec Pavel

Ohlášky Zubří - 03.09.2017

 • Protože na příští neděli překládám slavnost Posvěcení farního kostela, můžete obdržet za obvyklých podmínek plnomocné odpustky (být v milosti posvěcující, což zaručuje svatá zpověď; nemít zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu; jakákoli modlitba za Svatého otce; svaté přijímání).
 • Všechny farníky zvu na sobotní duchovní obnovu, kterou povede farář Církve českobratrské evangelické z Valašského Meziříčí Mgr. Daniel Heller. Mši svatou budu slavit v 7:45. Po ní pronese náš milý host první promluvu pod názvem: Jaké plody přinesla reformace? Já budu následně zpovídat ve zpovědní místnosti, Daniel Heller bude připraven v sakristii k osobním rozhovorům. Druhá duchovní promluva je naplánována na 10h a bude pojednávat o tom, jak Písmo svaté proměňuje naše mezilidské vztahy. Následně bude vystavena velebná svátost k tiché adoraci, od 11:30 ji budu doprovázet slovem.
 • V sobotu 16. září 2017 v 10h chtějí přijmout manželskou svátost pan Miroslav Šimurda ze Zubří a slečna Denisa Fojtášková z Rožnova.
 • Naše farnost ve spoluprací s místní KDÚ-ČSL zve na tradiční výlet, tentokrát do Křižanova, rodiště svaté paní Zdislavy, který se uskuteční v sobotu 23. září. Kromě toho navštívíme proslulou Zelenou Horu, kde budeme slavit mši svatou, a Žďár nad Sázavou. Zájemci ať se prosím zapíší v sakristii co nejdříve. Odjezd ze zastávky pod kostelem v 7h, návrat okolo 20h. Dospělí cestující platí po 500 Kč, děti a studenti po 250 Kč; v ceně je oběd, nejsou v ní zahrnuty případné vstupy do památek ve Žďáru. Přihlásit se je možné v sakristii farního kostela nebo u paní Heleny Kolečkové, tel. 724 554 660.
 • Kdo by toužil se ke mně přidat na pouť k Panně Marii Bolestné v Jívové (u Šternberka), v pátek 15. září, ať to laskavě sdělí v sakristii.

Ohlášky Zubří - 20.07.2017

 • Při sbírce na potřeby kostela o svátku Proměnění Páně 6. srpna se vybralo celkem 13.175 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 21. srpna do soboty 26. srpna pobírá otec Pavel dovolenou. V naléhavých případech se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad ve Valašské Bystřici (tel.: 731 154 250).
 • Ve čtvrtek 31. srpna a pátek 1. září navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • Zvu farníky, aby se zúčastnili pouti na Radhošť v sobotu 2. září 2017.
 • Rodiče, nezapomeňte přihlásit školáky do výuky náboženství v novém školním roce.

Ohlášky Zubří - 06.08.2017

 • Dne 19. srpna 2017 chtějí v 11h uzavřít církevní manželství pan Jakub Hřib z Holešova a slečna Veronika Valchařová ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 30.07.2017

 • V sobotu 12. srpna 2017 chtějí uzavřít v 11h ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří církevní manželství pan Roman Škapík a slečna Magdaléna Sedláčková, oba ze Zubří.
 • V úterý jedeme na svatý Hostýn. Sraz je pod kostelem v 7h.
 • Ve čtvrtek a pátek budu navštěvovat naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V sobotu 5. srpna 2017 zvu všechny na farní den, který tradičně probíhá na farním dvoře.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby farnosti. V tomto roce jde především o plánované přizpůsobení farní kanceláře.

Ohlášky Zubří - 23.07.2017

 • Na úterní mši svatou během mariánského večeřadla není zatím zadán úmysl.

Ohlášky Zubří - 16.07.2017

 • V sobotu 22. července 2017 chtějí uzavřít ve 12h ve filiálním kostele sv. Ducha v Zubří církevní sňatek pan Jiří Krpelík a slečna Monika Bitalová, oba ze Zubří.

Ohlášky Zubří - 09.07.2017

 • Skupina našich ministrantů odjíždí příští neděli na čtyřdenní putovní tábor do Prahy. Sraz je na nádraží ve 14h.
 • Na potřeby kostela se 2. července 2017 vybralo 9.454 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Pro olomouckou arcidiecézi byli jmenováni dva noví pomocní biskupové: Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, kancléř kurie.
 • Už nyní se můžete zapisovat v sakristii na pouť nemocných na Svatý Hostýn, která se uskuteční v úterý 1. srpna.

Ohlášky Zubří - 02.07.2017

 • V tomto týdnu bylo instalována na zpovědní místnost informační cedule. Svítí-li zeleně, je zpovědník vevnitř a můžete vstoupit. Svítí-li červeně, právě se někdo zpovídá. Nesvítí-li, ve zpovědní místnosti není kněz.

Ohlášky Zubří - 25.06.2017

 • Dnešní večerní modlitbu si věřící vedou sami.
 • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V pátek se po mši svaté koná táborák pro děti, zvláště ty, kdo letos navštěvovaly náboženství.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Zubří - 18.06.2017

 • Příští sobotu bude v olomoucké katedrále vysvěcen jeden novokněz.
 • V sobotu přijede kvůli lektorům do Zašové Mons. Josef Hrdlička.
 • V uplynulém týdnu byla zkrášlena předzahrádka na naší faře. Ochotným pracovním děkuji za pomoc.
 • Příští neděli si večerní modlitbu povedou věřící sami.
 • Na potřeby kostela se minulý týden vybralo 9.184 Kč. Pán Bůh zaplať!

Ohlášky Zubří - 11.06.2017

 • dnes odpoledne setkání rodin v Zašové
 • V tomto týdnu zakončíme výuku náboženství zmrzlinou.
 • V pátek 16. června 2017 zasedá od 18:30 na faře v Zubří pastorační rada naší farnosti.
 • Příští sobotu se setkají biřmovanci ve farním kostele, aby si prošli samotný obřad a přistoupili ke svátosti smíření. Jako hostující zpovědník byl přizván otec Jiří Polášek ze Zašové. Začátek bude již v 16:30! Kromě biřmovanců srdečně zvu ke zpovědi i jejich rodiny a rodinné příslušníky.

Ohlášky Zubří - 04.06.2017

 • Sobotní pouť za nová kněžská a řeholní povolání našeho děkanátu: autobus odjíždí od kostela ve 14h; cena za dospělou osobu je 150 Kč.
 • Připomínám, že biřmování se bude konat v sobotu 24. června 2017 v 16h.
 • V pondělí 5. června 2017 se pořádá na Starém Zubří obvyklá vaječina.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby kostela; před několika dny jsme pořídili nové mikrofony v kněžišti.
 • Brigáda - farní hřiště, sobota 10. června 2017 od 8h.

Ohlášky Zubří - 28.05.2017

 • Na tento týden připadá první pátek. Se svatými svátostmi budu navštěvovat nemocné už ve čtvrtek ráno a také v pátek jako obvykle. Nemocných totiž přibylo.
 • V sobotu 3. června 2017 se setkají biřmovanci na faře v 10h.
 • V sobotu 3. června 2017 zveme na večer chval.

Ohlášky Zubří - 21.05.2017

 • Dnes ve farním kostele od 16h - koncert zuberské malé schóly a hostí.
 • V sobotu 27. května 2017 se koná ve farním kostele nácvik na 1. svaté přijímání a svátost smíření našich prvokomunikantů.
 • Protože se koná v sobotu 10. června 2017 na Svatém Hostýně děkanátní pouť za posvěcení rodin a nová kněžská a řeholní povolání, prosíme poutníky, aby se zapsali do seznamu v sakristii, nejpozději do příští neděle, abychom mohli zajistit se zašovskou farností odpovídající zájezdní autobus.

Ohlášky Zubří - 14.05.2017

 • Na potřeby kostela se vybralo 5.461 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • V neděli 21. května se koná od 16h koncert zuberské schóly a hostí ve farním kostele.

Ohlášky Zubří - 07.05.2017

 • V pátek a sobotu mše svaté odpadají, protože otec Pavel vede cursillo na Gruni ve Starých Hamrech.
 • Příští neděli zastupuje na mších svatých P. Bohumír Vitásek.
 • Příští neděli se koná sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Zubří - 30.04.2015

 • O prvním pátku navštíví otec Pavel naše nemocné se svatými svátostmi.
 • V sobotu 6. května 2017 se sejdou na faře v Zubří v 9:30 biřmovanci.
 • O příští neděli zastupuje na mších svatých P. Ján Rimbala, duchovní správce z Branek.

Ohlášky Zubří - 23.04.2017

 • Na Svatou zem se vybralo 3.834 Kč. Celá částka byla odeslána na příslušný účet. Pán Bůh zaplať!
 • Na Arcibiskupský kněžský seminář se vybralo 12.999 Kč. Celá částka byla odeslána na příslušný účet. Pán Bůh zaplať!
 • Od pondělí 24. dubna do pondělí1. května 2017 pobírá otec Pavel dovolenou. Z toho důvodu dochází k výrazným úpravám v pořadu bohoslužeb. S neodkladnými záležitostmi se laskavě obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové.
 • Ve středu 26. dubna 2017 jede zájezdní autobus na absolventský koncert Pavlíny Mitášové na Velehrad. Bude přistaven ve 13:30 na stanovišti pod kostelem. Vybírá se 200 Kč za osobu.

Ohlášky Zubří - 16.04.2017

 • V sobotu 29. dubna 2017 chtějí uzavřít v 11h v kapli Svatého Ducha církevní manželství pan Zdeněk Holiš a slečna Ing. Kateřina Krupová.
 • O Květné neděli zesnul v Kroměříži bývalý generální vikář naší arcidiecéze a papežský prelát Erich Pepřík. Pohřeb se uskuteční v úterý 18. dubna 2017 v olomoucké katedrále od 10h.

Ohlášky Zubří - 09.04.2017

 • V úterý 11. dubna 2017 uplyne 30 let od zesnutí našeho rodáka P. Jaroslava Jokla.
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Dary v pokladničkách u Božího hrobu jsou určeny na křesťany ve Svaté zemi.
 • Bílé sobotě, 15. dubna 2017, se setkají biřmovanci na faře od 8h.
 • V neděli 16. dubna 2017 se koná sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Ohlášky Zubří - 02.04.2017

 • O prvním pátku navštívím jako obvykle nemocné.
 • Zvu k velikonoční zpovědi. V pátek bude v Zubří zpovídat P. Petr Dujka a P. Pavel Hödl od 17h; v sobotu dopoledne ve Valašském Meziříčí zpovídá více zpovědníků a od 16h téhož dne v Zubří také více kněží; v neděli se od 15 do 18h zpovídá v Rožnově za účasti mnoha zpovědníků.
 • V pátek 7. dubna se koná při mši svaté třetí katecheze pro děti chystající se k prvnímu svatému přijímání, tentokrát o samotném svatém přijímání.
 • Upozorňuji na páteční rožnovskou přednášku Marky Váchy pod záštitou České křesťanské akademie.

Ohlášky Zubří - 26.03.2017

 • Příští neděli 2. dubna si připomeneme 12 let od zesnutí svatého papeže Jana Pavla II.
 • V pondělí 27. března 2017 se koná od 18h společné zasedání farních rad v Zašové.
 • Ve středu 29. března 2017 promluví od 17h otec Pavel pro veřejnost o Velikonocích.
 • V pátek 31. března 2017 se bude při mši svaté konat katecheze pro děti chystající se k prvním svatému přijímání o svaté zpovědi.
 • V sobotu 1. dubna 2017 se ve Zlíně koná arcidiecézní setkání mládeže.
 • příští neděli se pořádá sbírka na potřeby kostela.

Ohlášky Zubří - 19.03.2017

 • I když není slavnost sv. Josefa na území moravské provincie zasvěceným svátkem, naši biskupové doporučují věřícím účast na mši svaté.
 • V sobotu se koná den modliteb za úctu k počatému životu.
 • Jménem České křesťanské akademie zvu na přednášku do Rožnova na přednášku P. Miroslava Herolda o Historii a současnosti jezuitského řádu. Více na plakátku. Přednášející bude slavit o slavnosti Zvěstování Páně mši sv. ve starozuberské kapli od 9:30.
 • V sobotu 25. března se sejdou na faře biřmovanci ve 14h.
 • Upozorňují rodiče dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání, že v pátek bude při mši svaté katecheze o desateru.

Ohlášky Zubří - 05.03.2017

 • V sobotu 11. března 2017 se setkají v 8h na faře biřmovanci.
 • Připomínám, že v pátek 10. března 2017 zasedá Ekonomická rada naší farnosti na faře od 18:30. Pozvánky jsou v sakristii.

Ohlášky Zubří - 26.02.2017

 • Dnešní večerní modlitbu si věřící povedou sami.
 • Popeleční středa je dnem závazného přísného postu, zdravý a dospělý římský katolík je povinen se toho dne zdržet masitých pokrmů a smí se pouze jednou za den dosyta najíst.
 • Upozorňuji na přednášku Pavla Hoška o Významu příběhu v židovské tradici. Více informací na nástěnce.
 • O prvním pátku dopoledne navštívím nemocné se svatými svátostmi.
 • Papírové pokladničky k postní almužně 2017 jsou připraveny u východu z kostela.
 • Od příští neděle je možno zapisovat úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí tohoto kalendářního roku.
 • Je možné přinášet příspěvky paní Hoferové na výzdobu Božího hrobu.
 • Sbírka na svatopetrský haléř vynesla 10.040 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Zkoušky chrámového sboru před Velikonocemi začínají na faře v pátek 3. března 2017 od 18:20. Všichni jsou srdečně zváni.

Ohlášky Zubří - 19.02.2017

 • Rodičům dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, připomínám, že se zítra na faře uskuteční od 18:30 beseda.
 • Příští neděli budou našemu farnímu společenství při ranní mši představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Spasitele.
 • Zároveň připomínám, že ve čtvrtek zasedá Pastorační rada naší farnosti od 18:30 na faře.
 • Příští sobotu se na faře od 8h setkají biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 12.02.2017

 • Protože otec Pavel pobírá dovolenou - bude na exerciciích -, všednodenní bohoslužby se ruší.   S případnými naléhavými požadavky se laskavě obracejte na P. Jiřího Poláška, faráře v Zašové (tel.: 731 518 511).
 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra, z níž Svatý Otec podporuje přímé humanitární projekty na celém světě.
 • Doporučuji hlavně rodičům sobotní poutavou besedu s P. Lukášem Engelmannem o Specificích výchovy muže a ženy. Pro více informací viz kolonku "Aktuálně".

Ohlášky Zubří - 05.02.2017

 • Příští sobotu, tj. 11. února, mají na faře od 10h schůzku biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 29.01.2017

 • Po páteční mši svaté se bude udílet svatoblažejské požehnání.
 • O prvním pátku navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
 • O příští neděli se ve Valašském Meziříčí koná mariánské odpoledne, jehož se zúčastní pan farář z Medžugorje.

Ohlášky Zubří - 22.01.2017

 • Povšimněte si změn v pořadu bohoslužeb s ohledem na pohřební mše.
 • Centrum pro rodinu opakovaně připomíná svým členům v Zubří uhrazení poplatku.
 • V sobotu 28. ledna se setkají na faře od 8h biřmovanci.
 • Koledníci z tříkrálové sbírky jsou zváni za odměnu za svou službu do rožnovského kina na promítání filmu Zootropolis, jež se uskuteční v sobotu 28. ledna v 10 a 15h.
 • Příští neděli bude slavena jen hrubá mše svatá!
 • Arcibiskupství olomoucké vypisuje výběrové řízení na pozice "finanční účetní" a "finanční a rozpočtový analytik". Inzerát je na webu arcibiskupství.
 • Protože se blíží termín podání přihlášek do Arcibiskupského kněžského semináře, vybízím svobodné muže s maturitou, kteří zatoužili po kněžském povolání, aby se u mě přihlásili.
 • Prosíme ochotného farníka, který vyniká úhledným písmem a je schopen přepisovat aktuální záznamy do farní kroniky.

Ohlášky Zubří - 15.01.2017

 • Kromě ekumenické pobožnosti v Zubří jsme zváni i do rožnovského evangelického kostela, kde se za jednotu křesťanů budeme modlit ve čtvrtek 19. ledna od 17:30.

Ohlášky Zubří - 08.01.2017

 • V sobotu 14. ledna 2017 se sejdou na faře v 8h biřmovanci.

Ohlášky Zubří - 01.01.2017

 • O prvním pátku navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.

Úkony duchovní správy za rok 2016 - Zubří

Ohlášky Zubří -25.12.16

 • Povšimněte si prosím změn v pořadu svátečních bohoslužeb, jak byly ujednány na pastorační radě.
 • V pátek 30. prosince 2016 se uskuteční od 16h vánoční koncert v našem farním kostele. Účinkuje chrámový sbor, malá i velká schóla.
 • V sobotu 31. prosince 2016 se sejdou na faře od 14:30 biřmovanci.
 • 28. prosince bude při mši svaté ve farním kostele účinkovat chrámový sbor z Valašské Bystřice.

Ohlášky Zubří - 11.12.2016

 • Tabulka míst, kde se bude vysluhovat v našem blízkém okolí svátost smíření, je zveřejněna na našem farním webu a v kostelní vývěsce. Ve Valašském Meziříčí se bude zpovídat v sobotu 17. prosince 2016 od 8h do 11h, v Zubří od 16:30 do 18h; v neděli v Rožnově od 15 do 18h. Srdečně vás zvu ke svátosti smíření.
 • Středeční večerní mše svatá v kapli se kvůli pohřbu tentokrát ruší.
 • Příští neděli se po ranní mši svaté bude konat misijní jarmark.
 • Příští neděli si večerní modlitbu povedou věřící sami, otec Pavel totiž zpovídá v Rožnově.
 • Členové našeho děkanátního Centra pro rodinu jsou laskavě žádáni, aby prostřednictvím otce Pavla složili pravidelný roční příspěvek, pokud tak již neučinili dříve. Částka činí na osobu 100 Kč.

Ohlášky Zubří - 03.12.2016

 • Třetí třída bude mít zítra náboženství o hodinu dříve, v 11:30.
 • Zájemci o svátost pomazání nemocných se, prosím, ohlaste v sakristii.

Ohlášky Zubří - 27.11.2016

 • Povšimněte si rorátních bohoslužeb a dalšího doprovodného programu pro děti.
 • V pátek 2. prosince 2016 zavítá po mši sv. do našeho kostela sv. Mikuláš.
 • V sobotu 3. prosince 2016 se setkají biřmovanci na faře od 9h.
 • V sobotu 3. prosince 2016 se od 16h koná v kapli vystoupení dua Viento marero. Zazní klasická hudba, včetně té adventně laděné.
 • ČKA pobočka Valašské Meziříčí Vás srdečně zve na přednášku Doc. Dr. Michala Altrichtra "Duchovní život Karla IV.". Bude se konat 1. prosince 2016 v 17h ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.
 • Olomoucké Centrum pro rodinu pořádá v adventu zajímavé akce: duchovní obnovy pro manžele, kurz o výchově dětí a teenagerů, seminář o vztazích mezi sourozenci, malou pouť za velké věci, setkání žen v obtížných situacích či manželské večery. Hodný pozornosti je také program pro rodiče, jimž zemřelo dítě. Více informaci na stránkách www.rodinnyzivot.cz.
 • Zajímavé novinky k akcím naší děkanátní mládeže, jako kavárnička s otcem Petrem Káňou 11. prosince 2016, jsou ve vývěsce.
 • Naše děkanátní centrum pro rodinu pořádá duchovní obnovu. Více informací na plakátku.
 • O prvním pátku navštívím nemocné se svatými svátostmi.

Ohlášky Zubří - 13.11.2016 (33. neděle v liturgickém mezidobí)

 • O této ani příští neděli se kvůli jiným odpoledním programům nebude konat večerní modlitba.
 • Dnes od 16h účinkuje ve farním kostele v Zubří valašskomeziříčská schóla.Upozorňuji na změny v pořadu bohoslužeb, k nimž se přistoupilo kvůli čtvrtečnímu ministrantskému výletu a pátečnímu adoračnímu dnu ve Vidči.
 • V pondělí 14. listopadu 2016 odpadá, ze služebních důvodů, výuka třetí třídy na místní Základní škole.
 • V pondělí uvítáme v našem farním kostele putovní sošku Panny Marie Fatimské. Od 16:30 se bude modlit sv. růženec; poté bude účastníkům přiblíženo, jak probíhá oslava fatimského jubilea v naší vlasti. Od 17:30 bude obětována mše sv.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 jede otec Pavel s ministranty na výlet do Šumvaldu na svěcení obnovených varhan.
 • Protože se v sobotu koná Pod Lipůvkou od 19h kateřinská hodová zábava, prosíme ochotné farníky o potravinové příspěvky na stoly. Na faru je lze přinést v pátek od 16h do 17h nebo v sobotu ráno od 7:30 do 10h. Děkujeme.
 • Zvu všechny farníky na naši kateřinskou zábavu. Vstupné je 80 Kč. Přichystána je i tombola. Hrát budou Horňané.
 • V sobotu 19. listopadu 2016 vystoupí od 18h v zuberském klubu pan Svěcený. Vstupné je 250 Kč.
 • V neděli 20. listopadu 2016, o slavnosti Ježíše Krista Krále, zvu všechny farníky na písňový a dramatický pořad Za nebeskou branou II. Od sv. Máří do Tří králů, který začíná ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Zubří ve 14:30. Účinkují sólisté chrámové sboru ze Štramberku s kvartetem Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberku a soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Děkujeme za dobrovolné příspěvky určené na pořádání tohoto hodnotného uměleckého vystoupení.
 • Hospic na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékaře. Více informací na plakátku.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Valašské Meziříčí srdečně zve na dvě podzimní besedy: Dne 18. listopadu 2016 v 8h se ve Valašském Meziříčí v Muzej-ním a galerijním centrum zámku Žerotínů koná Beseda o aktuálním stavu naší společnosti s novinářem, spisovatelem a bývalým politikem Martinem Fendrychem. Na stejném místě 22. listopadu 2016 rovněž v 18h se uskuteční přednáška Tančící andělé (téma andělů v křesťanských a jiných kulturách jako prostředníků mezi člověkem a Bohem) s doc. Ivanem Folettim MA, specialistou na umění období pozdní antiky a raného středověku a vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • V sobotu 19. listopadu v 16h se koná koncert v kostele Dobrého Pastýře v Loučce. Účinkující věnují výtěžek Kubíčkovi Stříteskému, který trpí akutní lymfoblastickou leukemií. Výtěžek bude věnován na léčbu onemocnění. Patronem koncertu je dirigent Roman Válek, celým koncertem bude provázet František Segrádo. Během koncertu zazní duchovní skladby v podání Souboru trubačů vojenských lesů a statků z Lipníku nad Bečvou, Sboru sv. Huberta, sboru Cantio, Petra Zavičáka, Scholy Dobrého Pastýře, Terezy a Romana Válkových.