Svátosti

Křest

je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících - církve.

Křest dítěte je třeba domluvit nejlépe měsíc dopředu. O křest žádají rodiče, alespoň jeden z nich. Je třeba počítat s tím, že se oba rodiče zúčastní přípravy. V Zubří křtíme obvykle 4. neděli v měsíci, ve Vidči 1. neděli v měsíci.

Alespoň jeden z rodičů a kmotr/kmotra musí být katolíci, aby mohli dítě vychovávat ve víře.

Pokud má být pokřtěno dítě ve školním věku, je třeba, aby se samo seznámilo s tím, co má vyznávat. Proto je žádoucí, aby chodilo do náboženství.

Dospělý žadatel o křest musí být také náležitě vyučen ve víře. Ten žádá sám za sebe a během jednoho roku je poučen o katolické víře a připraven na křest.

Eucharistie (svaté přijímání)

Ježíš řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky ... Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,51.54).

Svaté přijímání může přijímat ten, ten, kdo je pokřtěn a věří v Krista, smířil se s Bohem ve svátosti smíření (zpovědi) a snaží se žít podle této víry a pokud žije v manželství, bylo toto manželství uzavřeno před Bohem v kostele.

Děti přistupují k prvnímu svatému přijímání obvykle ve třetí třídě. Na přijetí této svátosti se připravují při výuce náboženství. Není možné však počítat s tím, že když dítě začne do náboženství chodit ve třetí třídě, že také půjde s ostatními k prvnímu svatému přijímání. Při přípravě na tuto svátost se předpokládá, že dítě už má obecnější znalosti z předchozích let.

Dospělý se může na přijetí této svátosti připravit individuálně po domluvě s knězem.

Dlouhodobě nemocní, kteří zůstávají doma a nedostanou se do kostela, mohou požádat kněze, aby jim přinášel Ježíše v eucharistii domů. Návštěvy nemocných bývají jednou za měsíc, v některých případech alespoň před Vánocemi a Velikonocemi.

Svátost smíření

Možnost přijat svátost smíření je většinou půl hodiny před každou mší svatou kromě neděle. V neděli je tato možnost jen před první mší svatou. Nelze na to však spoléhat. Také o slavnostech ve všední den, kdy jsou mše svaté v obou farnostech, nelze vždy zajistit zpovědní službu. Pokud chce někdo tuto svátost přijmout po více letech, je dobré domluvit se s knězem předem.

Svátost manželství

Přijetí svátosti manželství je třeba domluvit tři měsíce předem. Lépe je přijít už půl roku před plánovaným termínem. Je potřeba počítat se čtyřmi setkáními, které organizuje Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí v pravidelných termínech. Informace najdete na webových stránkách centra nebo je dostanete na faře. Další setkání probíhají s knězem na faře.

Manželství mohou uzavřít muž a žena, kteří touží žít ve spojení s Bohem a přijímat jeho požehnání v životě. Alespoň jeden ze snoubenců musí být katolický křesťan. Postní doba není pro uzavření církevního manželství vhodná.

Svátost nemocných

Ti, kterým se zhoršil jejich zdravotní stav, nebo mají před operací, kdo se ocitli v nebezpečí smrti nebo jsou zesláblí stářím, mohou kromě zdravotnické pomoci také dostat posilu od Boha pro duši i tělo. Svátost nemocných bývá udělována v kostele pro ty, kteří se tam mohou dopravit, jednou za rok, zpravidla na podzim. Individuálně ji může nemocný přijmout také doma, když si pozve kněze.

Při udílení svátosti vyprošuje kněz nemocnému zdraví duše i těla, případně ho připravuje, aby mohl před Boha přijít s čistou duší. V naléhavých případech je možné volat kněze kdykoliv.