X

P. Pavel Hödl, farář v Zubří a administrátor ve Vidči, pobírá dovolenou: Ve dnech od čtvrtku 15. do 24. srpna, dále od 26. do 31. srpna (exercicie). Dále nebude přítomen ve farnosti kvůli služební cestě od 3. do 7. září. S neodkladnými záležitostmi se prosím obracejte na Římskokatolický farní úřad v Zašové (dp. Jiří Polášek 603 805 223) či Valašské Bystřici (dp. Jan Vláčil 731 154 250).

Pastýřský list českých a moravských biskupů k 3. neděli postní - 24. března 2019

23. 03. 2019

Drazí bratři a sestry,
zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh utkal s láskou v lůně matky, aby
nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah,
jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den
Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.
Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Někdy však
tento Boží dar přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy
zraněno.
Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě hledají
pomoc v technikách umělého oplození. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou
stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.
Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí, že toto je
jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích celý život. Církev ve svém
bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžiku štěstí z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují a pamatuje i na ty, kdo o své
dítě přišli.
Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých farnostech sloužit mše svaté,
takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám,
kteří jste umělci, právníci, novináři nebo politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se
veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu.
Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáz než
nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě
a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež pro její otevřenost
k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svědčit.
Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem
Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové

24. 8. si připomínáme

Bartoloměj

Svátek sv. Bartoloměje apoštola

1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51

Blog pana faráře

Obřad svátosti smíření V.
Liturgie svátostného smíření pro jednoho kajícníka Nyní se budeme zabývat tím, co je římským katolíkům důvěrně známé: liturgií svátostného smíření pro jednoho kajícníka. Každý liturgický...